Partneravtal

Immunicum mycket nära ett partneravtal med ett stort läkemedelsbolag

ASCO är världens största cancerkonferens för kliniska studier. De senaste åren har fokus på konferensen riktats mot de nya Immunkontrollpunktshämmarna. Dessa är på god väg att slå ut många av nuvarande standardbehandlingar mot cancersjukdomar.

Just nu är konkurrensen stenhård mellan de stora läkemedelsbolagen och deras Immunkontrollpunktshämmare. De flesta studierna visar på bra resultat och samtliga stora läkemedelsbolag letar nu efter produkter som de kan kombinera sina Immunkontrollpunktshämmare med för att få ännu bättre överlevnadsdata. Immunkontrollpunktshämmaren brukar liknas vid en produkt som lyfter foten från bromsen. För optimalt resultat bör den kombineras med någon produkt som trycker på gasen på immunförsvaret och som kan få kroppens anti-cancer soldater, T-cellerna, till tumörområdet.

Immunicum fick äran att presentera sitt cancervaccin INTUVAX på ASCO 2014.

Analysen uppfattning är att bolaget ända sedan dess varit i samtal med de stora läkemedelsbolagen och att Immunicum nu är väldigt nära att sluta ett lukrativt partnerskap. Nedanstående text förklarar varför:

 

 

Rational för kombinationsbehandling med INTUVAX och en Immunkontrollpunktshämmare

Immunicum har i sin Fas I/II studie på njurcancer visat att 5 av 12 patienter har den högsta infiltrationen av T-celler som någonsin skådats i människo- eller djurstudier. Ytterligare 2 patienter hade en kraftig infiltration. Sammantaget hade alltså 7 av 12 patienter en väldigt hög infiltration av T-celler, vilket är extremt bra.

 • Roy Herbst, välrenommerad professor från Yale, uttrycker sig såhär: ”You can block all the PD-L1 in the world but it means nothing without infiltration T cells
 • Michael Atkins, aktningsvärd professor från Georgetown University, har ett liknande uttalande: ”In the majority of patients, T cells either need to be trafficked to the tumor, T cells need to be generated or both in order to see higher response rates with the checkpoints”

Rationalen till varför cancervacciner bör fungera synergistiskt med Immunkontrollpunktshämmare finns alltså redan. De stora läkemedelsbolagen är självklart medvetna om detta och vet att deras Immunkontrollpunktshämmare behöver kombineras med någon produkt som ökar infiltrationen av T-celler till tumören. Detta har börjat märkas under året då partnerskap slutits:

 • I mars 2015 sluter Bristol-Myers Squibb (BMS) ett avtal med Immunicums danska kollega Bavarian Nordic. BMS vill kombinera en av sina Immunkontrollpunktshämmare med Bavarian Nordics cancervaccin PROSTVAC för att behandla patienter med  prostatacancer. Totalt avtalsvärde var ca 8 miljarder kr.T
 • I augusti 2015 sluter AstraZeneca ett avtal med Inovio. AstraZeneca vill kombinera sina immunonkologiprodukter med Inovios cancervaccin INO-3112 för att behandla cancertumörer orsakade av humant papilliom virus (HPV), då framför allt livmoderhalscancer. Totalt avtalsvärde var ca 6.5 miljarder kr.U

(BMS avtal med Bavarian Nordic rör endast prostatacancer. AstraZenecas avtal med Inovio rör endast cancerindikationer orsakade av HPV. I realiteten är det endast livmodershalscancer plus ev. huvud- och halscancer som ibland orsakas av HPV. INTUVAX fungerar med stor sannolikhet i alla indikationer där det finns en solid tumör. Troligtvis fungerar det dessutom bättre än indikationerna som Bavarian Nordic samt Inovio har studier inom.)

Flertalet artiklar har publicerats i ämnet som stärker rationalen till att INTUVAX bör fungera synergistiskt med Immunkontrollpunktshämmare. Drew M. Pardoll publicerade 2012 en artikelA i Nature rörande Immunkontrollpunktshämmare. I artikeln kan läsas att djurförsök bekräftar att en kombination av Immunkontrollpunktshämmare plus ett vaccin ger en bättre effekt än enbart en immune checkpoint hämmare:

“Poorly immunogenic tumours did not respond to anti-CTLA4 as a single agent but did respond when anti-CTLA4 was combined with a granulocyte–macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF)-transduced cellular vaccine. These findings suggested that, if there is an endogenous antitumour immune response in the animals after tumour implantation, CTLA4 blockade could enhance that endogenous response, which ultimately can induce tumour regression. In the case of poorly immunogenic tumours, which do not induce substantial endogenous immune responses, the combination of a vaccine and a CTLA4 antibody could induce a strong enough immune response to slow tumour growth and in some cases eliminate established tumours.”A

I samma artikel under rubriken Future prospects: biomarkers and combinations nämns följande:

”The second challenge is the clinical development of combinatorial approaches. Preclinical models validate dramatic synergy between tumour vaccines and inhibition of most of the immune checkpoints described here. Anti-CTLA4 therapy strongly enhances the amplitude of vaccine-induced antitumour responses in many poorly immunogenic tumour models, as does anti-PD1 therapy” A

Blackburn et al. publicerade en artikel i Nature redan 2008 som påtalar att mekanismer som liknar PD1-hämmare troligtvis även begränsar den klonala expansionen av T-celler efter vaccination.B Detta ger ytterligare stöd till varför INTUVAX bör fungera i kombination tillsammans med Immunkontrollpunktshämmare.

Yuan et al. publicerade 2011 en artikel i den medicinska journalen Cancer Immunology Immunotherapy som visar på kliniska indikationer för att Immunkontrollpunktshämmare fungerar i synergi med cancervacciner:

”Vaccination induced a measurable antigen-specific T-cell response which increased following CTLA-4 blockade, potentially “boosting” the vaccine-primed response. Tumor escape may be related to antigen loss or lack of MHC expression necessary for immune activity. These results in a limited number of patients support the need for further research into combining vaccination with ipilimumab and provide insight into mechanisms underlying tumor escape.C

Det finns även fletalet andra studier som indirekt pekar på positiv synergieffekten av en kombination mellan ett cancervaccin och en Immunkontrollpunktshämmare.D, E

 

 

ASCO 2014 - Tiden innan konferensen

Nedanstående listas fyra presentationer som hållits av Immunicum innan ASCO 2014. I de flesta av dem säger VD något i stil med: ”Vår affärsidé är att licensera ut projekten efter genomförda Fas II studier.”

 • 2013-10-01 Presentation för StyrelseakademinF
 • 2013-11-25 Stora aktiedagen 2013 i GöteborgG
 • 2014-02-11 Investerarforum i StockholmH
 • 2014-05-08 Stora analyskvällen i StockholmI

Inte i någon av dessa fyra presentationer talar VD om några partnersamarbeten med INTUVAX innan färdiga Fas II studier.

Det kommer bli andra tongångar på bolaget efter ASCO 2014.

 

 

ASCO 2014 – Immunicum får presentera INTUVAX

Immunicum fick möjlighet att presentera INTUVAX för världens alla intressenter under ASCO-konferensen som varade från 29 maj till 2 juni 2014. Bolaget kan stoltsera med den mest massiva infiltration av CD8+ T-celler som någonsins sådats i djur- eller människostudier.

Ovan syns Immunicums poster från ASCO konferensenR.

 

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av vad bolaget presenterade på konferensenJ:

 • Alla 12 patienter inkluderades vid utvärderingen av säkerhet och immunologisk effekt. Dock utgick en patient från utvärdering av den kliniska effekten eftersom patienten i fråga vid eftergranskning visat sig ha två olika typer av cancer samtidigt (myelom och RCC), men inte mRCC, vid studiestart.
 • INTUVAX (5-20 miljoner aktiverade allogena dendritceller) injicerades intratumoralt vid 2 tillfällen med 2 veckors mellanrum före nefrektomi.
 • Säkerhetsprofilen var utmärkt. Biverkningar med potentiell relation till vaccination bestod huvudsakligen av snabbt övergående feber (5 patienter). Inga kliniska eller laborativa tecken på autoimmunitet observerades hos någon patient.
 • 9 av 11 utvärderade patienter uppvisade ett ökat antal tumörspecifika och IFN-gammaproducerande lymfocyter (s.k. ELISPOT) vid jämförelse av för-värden med värden som erhölls 1 vecka efter den andra vaccinationen.
 • En massiv infiltration av CD8 + T-celler påvisades i 5 av 12 borttagna njurtumörer som, såvitt Bolaget känner till, är den mest intensiva och generella intratumorala infiltrationen av CD8 + T-celler som någonsin rapporterats i någon mänsklig solid tumör. Hos ytterligare två patienter påvisades en relativt kraftig intratumoral infiltration av CD8 + T-celler.
 • Ingen initial objektiv tumörregress (enligt s.k. RECIST-kriterier) observerades hos någon patient. Tre av fyra patienter som hittills har fått efterföljande behandling med tyrosinkinashämmare (TKIs) (3, 4, 9 och 17 månader efter vaccination) uppvisar dock en pågående partiell regress. En av dessa patienter hade en omfattande elakartad sarkomatoid omvandling av den borttagna primärtumören. En annan patient som utvecklat fyra hjärnmetastaser 4 månader efter INTUVAX-behandling, har nu svarat med en fullständig regress av två hjärnmetastaser och en omfattande regress (> 60 %) av de två kvarvarande hjärnmetastaserna 6 månader efter påbörjad sunitinib-behandling. Dessa två fall av tumörregress vid efterföljande behandling med sunitinib är överraskande eftersom mRCC-patienter med hjärnmetastaser eller omfattande sarkomatoid tumöromvandling i princip aldrig svarar med en tumörregress vid sunitinib-behandling.
 • Två patienter uppvisar en sen pågående klinisk respons, utan tilläggsbehandling, trots initial långsam progress. En patient uppvisar en pågående stabil sjukdom som pågått i 6 månader efter föregående långsam tumörtillväxt i 15 månader. En annan patient som inte heller har fått tilläggsbehandling uppvisar dessutom en pågående sen partiell tumörregress (> 40 %) som började efter 16 månader av mycket långsam tumörprogression.
 • Ettårsöverlevnad för hela studiegruppen ligger för närvarande på 63 % (8 av 11 utvärderbara patienter fortfarande vid liv) vilket är jämförbart med historiska data för nydiagnostiserade mRCC-patienter med dålig + intermediär prognos som i tidigt skede startat behandling med sunitinib.
 • Medianöverlevnad för hela patientgruppen, eller för olika prognosgrupper (dålig och intermediär prognos), är fortfarande inte nådd men har för gruppen med dålig prognos (5 patienter enligt Heng-kriterier, 6 patienter enligt s.k. MSKCC-kriterier) för närvarande redan passerat den nyligen rapporterade medianöverlevnaden för nydiagnostiserade mRCC-patienter med dålig prognos (MSKCC-kriterier) som behandlats med sunitinib eller nydiagnostiserade mRCC-patienter med dålig prognos (Heng-kriterier) som behandlats med sunitinib i kombination med ett autologt DC-baserat cancervaccin (12.7 kontra 9.0 månader respektive 13.4 kontra 9.1 månader).
 • Medianöverlevnad (från diagnos) för patientgruppen med dålig prognos (Heng-kriterier) och omfattande sarkomatoid tumöromvandling (n=3, en patient fick sunitinib 3 månader efter vaccination) blev 7.5 månader, vilket ligger väl till i jämförelse med de senaste publicerade data om medianöverlevnad (från diagnos) på 3 månader i denna undergrupp av patienter med mycket dålig prognos.
 • Ingen tydlig korrelation mellan antalet injicerade vaccinceller, grad av HLA-inkompatibilitet mellan vaccinceller och patientens vävnadstyp eller intratumoral infiltration av CD8 + T-celler och överlevnad har observerats. Hos patienter med sarkomatoid tumöromvandling (n=6) så har dock en tendens till förlängd överlevnad noterats hos patienter som uppvisat en massiv intratumoral infiltration av CD8 + T-celler; överlevnaden för 2 patienter med måttlig intratumoral infiltration av CD8 + T-celler var 3.8 månader respektive 7.5 månader och överlevnaden för 4 patienter med massiv intratumoral infiltration av CD8+ T-celler blev 7.0 månader för en patient, medan 3 patienter fortfarande är vid liv 10.0 månader, 14.2 månader och 21 månader efter diagnos.

Slutsatser:

 • Resultaten tyder på att intratumoral injektion av pre-aktiverade allogena DC är säker och kan framkalla ett systemiskt CTL-medierat antitumörsvar som kan förlänga överlevnaden hos mRCC-patienter. Preliminära data på patienter som efterhand fått tilläggsbehandling med TKI indikerar dessutom en synergistisk effekt mellan INTUVAX-behandling och efterföljande behandling med TKI. En fullt finansierad fas II-studie planeras för närvarande och arbetet befinner sig i sin slutfas.

 

 

Efter ASCO – Partnerdiskussionerna intensifieras

 
2014-06-17 Småbolagsdagen 2014 i StockholmK
 
Dryga två veckor efter ASCO-konferensen håller Immunicum en presentation i Stockholm. I inledningen av presentationen säger VD följande:
 
”Vår affärsidé är inte att sälja vaccinerna på egen hand utan att driva de här produkterna genom Fas II studier och sedan hitta en lämplig aktör som kan driva dem vidare genom Fas III och sedan sälja produkterna.”
 

VD pausar sig lite grann, tänker efter och säger sedan:

”Ska också nämna att när jag pratar om huvudidén med att sälja produkterna efter genomförda Fas II att vi även är öppna för partnerskap i tidigare skeden för andra projekt. Finns olika möjligheter att kombinera dessa vacciner med andra produkter och i de lägena kan det bli aktuellt med en utlicensering eller någon annan form av samarbetsavtal innan Fas II.”

Detta uttalande är en markant skillnad mot de fyra presentationer som hölls innan ASCO.

VD får en fråga gällande hur det var på ASCO, VD kommenterar följande:

Vi var där och presenterade vår poster och vi upplevde ett stort intresse för vår teknologi och den data som vi har sett, både från stora bolag men även mindre bolag och från forskningsinstitut. Så nu har vi fått igång en del intressanta samtal med olika aktörer som vi hoppas ska leda till något spännande framöver.”

I diskussioner mot slutet på presentationen säger VD:

”Det var väldigt många som ville följa upp med oss efter den här konferensen!”
 

 

2014-11-27 Stora aktiedagen i GöteborgL
 

Fem månader efter ASCO är VD på plats i Göteborg för att presentera bolaget. Under målen för 2015 står bland annat:

”Starta nya kliniska projekt”.

Detta är plural och analysen anser att detta indikerar att samtalen med de stora läkemedelsbolagen har avancerat och att VD bedömer att dessa projekt ska hinna annonseras innan 2015 är slut.

 

 
2014-12-08 Redeye intervjuar Jamal El-MoslehM
 

Sex månader har gått sedan ASCO konferensen och självförtroendet för bolaget har stärkts markant, VD nämner följande:

”… det man vet om cancern idag är att du sannolikt behöver aktivera immunförsvaret men du behöver också kombinera detta med en produkt som tar bort immunsuppression. Det här är alla bolag medvetna om och nu söker man efter den mest optimala kombinationen. Vi tror att INTUVAX är en produkt som kommer vara Preferred Drug of Choice i kombination med andra läkemedel som kan ta bort immunsuppression och det bygger vi mycket på de intressanta data som vi sett i Fas I/II studien och som vi hoppas på att kunna upprepa i Fas II.”

Att VD nämner att bolaget tror att INTUVAX kommer bli den produkt som alla övriga immunterapier kommer vilja kombinera sina produkter med tyder på ett enormt självförtroende. Detta självförtroende bygger, precis som VD poängterar, på den intressanta datan som bolaget visat från Fas I/II studien men troligtvis även på positiva tongångar från partnersamtal som inletts tidigare under året.

 

 
2015-02-02 - Redeye/Nasdaq presentation i StockholmN
 

Åtta månader har fortgått sedan Immunicum presenterade INTUVAX på ASCO konferensen och VD befinner sig nu i Stockholm för att hålla en presentation. I inledning nämner han följande:

”Affärsidén är inte att sälja vaccinerna på egenhand utan att driva utvecklingen så långt vi kan genom kliniska försök vilket vi bedömer är realistiskt genom Fas II studier.”

VD pausar sig lite grann och säger sedan:

”Vi är också öppna för ett partnerskap i tidigare skede än efter avsluta Fas II studier. Detta är någon som jag kommer tala mer om under presentationens gång men det gäller då kombinationsaffärer där Immunicum bidrar med sitt vaccin och där vi då söker en partner som kan bidra med en annan produkt som kan ta bort immunsuppression.”

Mot slutet på presentationer visas en Powerpoint-slide där målen för 2015 samt 2016 presenteras. Återigen finns målet att ”Starta nya kliniska studier”. VD nämner följande i anslutning till sliden:

”Under året kommer vi ev. också starta, eller åtminstone planera för att starta nya kliniska projekt på nya cancerindikationer. Detta är inte något som jag kan prata mer om förrän vi kommit längre i planeringen och fattat beslut om att faktiskt starta de här projekten.”

 

 
2015-05-07 Redeye/Skandiabanken i StockholmO
 

Nästan ett år har gått sedan ASCO 2014 och VD är på plats i Stockholm och håller en presentation för Skandiabankens kunder. Mot slutet på presentationen frågar Klas Palin, proffsanalytiker på Redeye, följander:

”Hur öppna är ni för partnerskap innan Fas II studien är klar?”

VD svarar:

…Vi har en öppen studie och vi kommer kontinuerligt ta emot data från den här studien vilket vi skulle kunna använda för att planera nästa steg men även då för att använda i ehhh…”

VD pausar sig innan han fortsätter:

”…i diskussioner med potentiella tagare av den här tekonologin för vad vi i slutändan vill göra är att utlicensera detta efter Fas II. Sen finns det möjlighet att kombinera det här med olika produkter som kan ta bort immunsuppression och nedregrering utav de här T-cellerna och vi har varit i samtal med de här bolagen man kan säga att vi ÄR i samtal med dom. Ehhhh…. Jag är alltid tveksam till att tala för mycket om sånt här för jag vill inte bygga för mycket förväntningar men naturligtvis är vi ute och talar med bolag som har intressanta produkter som vi skulle vilja kombinera med. Responsen vi får är att dom får extremt mycket propåer, det är jättemånga som hör av sig till dom och dom har inte resurser för att följa alla dom här intressanta spåren. Vad dom eventuellt kan göra det är att dom sponsrar studien med sin produkt. Ibland händer det, ibland inte. Dom här samtalen förs och vi är initialt intresserad av den här typen av kombo."

 

2015-05-17 Biostock intervjuar Jamal El-MoslehP
 
Ett år har gått sedan ASCO och bolaget har nu rekryterat den första patienten till deras Fas II studie. I intervjun med Biostock nämner VD följande:

”Går allt enligt plan så tror jag att vi under året kommer kunna skapa stort värde för våra aktieägare.”

 

 
2015-06-10 Småbolagsdagen 2015 i StockholmQ
 

Dryga året sedan ASCO och VD är på plats i Stockholm för att hålla en presentation på Småbolagsdagen. VD nämner följande i inledningen av presentationen:

”Vår affärsmodell är att utlicensera vårt huvudprojekt efter genomförda Fas II studier så vi kommer inte genomföra Fas III på egen hand och vi kommer inte sälja eller marknadsföra vacciner på egen hand. Det räknar vi med att ett större läkemedelsbolag kommer att göra.”

Denna gång, utan att pausa, fortsätter VD direkt och säger:

”Däremot är vi intresserade utav ett samarbete med andra bolag i tidigare Fas än efter Fas II vad gäller just kombinationsbehandlingar (…) Det finns produkter som tar bort den immunsuppression som finns i tumören. Kan man då kombinera produkter som båda tar bort immunsuppressionen och med de produkter som kickar igång immunförsvaret så tror vi att det finns en väldigt god synergistisk effekt att uppnå.”

I mitten av presentationen säger VD följande:

”Sen så finns det en ny typ av produkter Immune Checkpoint Inhibitors, så kallade PD1-hämmare, som är väldigt heta och som också tar bort immunsuppressionen fast på ett annat sätt. Den kategorin av produkter har vi inte testat i kombination med INTUVAX men det är något som vi är intresserade av.”

Läkaren, Anders Hanssen, ställer följande fråga på slutet av intervjun till VD:

”Hur går samtalen kring kombinationsterapier till och hur ser dialogen mot andra bolag ut?”

VD svarar:

”Det finns ett fåtal större läkemedelsbolag som har godkända så kallade PD1-hämmare eller i sen utveckling, det finns inte jättemånga att välja emellan. Vi har pratat med dem allihop. Svaret vi får är att de får enormt många propåer från andra bolag som vill åt deras produkter och trots att det är stora bolag så har de begränsade resurser. Vad jag tror att man kan hoppas på är att de sponsrar en studie med PD1-hämmaren, vilken i sig är väldigt dyr och som man kan spara väldigt mycket pengar där. Samtidigt som man får en viss kontakt med det större läkemedelsbolaget vilket kan leda andra affärer längre fram. Bavarian Nordic är ett sådant exempel som man kan peka på som fick en affär med BMS efter att deras vaccin visat på effekt tillsammans med Yervoy.”

 

2015-09-18 Immunicum släpper årliga BokslutskommunikénS
 

Ett år och tre månader har fortlöpt sedan Immunicum presenterade på ASCO. I bokslutskommunikén går det på sida 6 att läsa följande:

”Därtill planeras (…) ytterligare eventuella kliniska prövningar för terapeutisk cancervaccination på nya indikationer.”

Under VD har ordet på sida 5 går det att läsa följande avslutande ord:

”Vi hyser stor optimism för Immunicums framtid och jag vågar lova ett mycket spännande och händelserikt år som kommer.”

 

 

Partneravtal potentiellt väldigt nära


Immunicum nämner att de är i samtal med alla bolag som har PD1-hämmare på marknaden eller i sen klinisk utveckling. Rent konkret innebär det att bolaget för samtal med Roche (Genentech), Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca (MedImmune) samt Merck. Av dessa bolag har BMS och Merck redan Immunkontrollpunktshämmare på marknaden medan Roche och AstraZeneca har sådana produkter i sen klinisk fas.

Idag har det gått över 16 månader sedan ASCO 2014. Immunicum har vid flera tillfällen nämnt att de stora bolagen får extremt många propåer vilket troligtvis gjorde att det tog väldigt lång tid innan de fick tid att titta närmare på just Immunicums INTUVAX.

Arbetsgången är alltså extremt långsam när dialog förs med de stora läkemedelsbolagen. Sådana här samtal inleds med att det lilla bolaget får presentera sin produkt samt rational till varför det ska fungera i synergi med exempelvis en PD1/PDL1-hämmare. I de fall det stora läkemedelsbolaget finner teknologin intressant fördjupas diskussionerna. Analysen uppfattning är att Immunicum inledde sådana samtal med bland annat ovan nämnda läkemedelsbolag redan runt tiden för ASCO 2014.

Immunicums interim data från Fas I/II studien på njurcancer är egentligen allt för bra för att vara trovärdig. Pågående medianöverlevnad för patienter med dålig prognos ligger vid senaste rapporttillfället på ca 26 månader mot förväntade 9 månader med standardbehandling. Den påläste vet dock att bolaget hade oturen att få enormt sjuka patienter till sin studie vilket gör bolagets kliniska resultat än mer imponerande.H, Z

I Fas I/II studien på njurcancer fick 58 % (7 av 12) en mycket kraftigt höjd T-cells infiltration. Detta är en väldigt hög andel jämfört med PD1/PDL1-hämmarna där endast en fjärdedel av patienterna tros få bra nytta av produkten. Massiv T-cells infiltration korrelerade nämligen väl med kraftigt förläng överlevnad:

 • En patient som fick en massiv T-cells infiltration av INTUVAX förväntades endast leva i 3 månader med standardbehandling men är vid senaste rapporteringen i augusti vid liv efter ca 27 månader.
   
 • En annan patient som också fick en massiv T-cells infiltration av INTUVAX hade fyra hjärnmetastaser, lungmetastaser, fem stora levermetastaser (upp till 5 cm i diameter). Patienten fick tilläggsbehandling med tyrosinkinashämmare och blev av med samtliga hjärnmetastaser samt har fått en kraftig regress av samtliga övriga tumörer. Hjärnmetastaser svar inte på tyrosinkinashämmare därför är detta är ett bra exempel på synergieffekten mellan ett läkemedel som kan hämma immunsuppressionen samt INTUVAX. Patienten har idag levt mer än tre gånger längre än vad som förväntas med standardläkemedel och är fortfarande vid liv.
   
 • En tredje patient hade sarkomatoid tumöromvandling och en förväntad överlevnad på endast 3 månader med standardläkemedel. Patienten lever fortsatt efter 29 månader.

Analysen anar att de stora läkemedelsbolagen vill ha mer data i form av T-cells infiltration från de bortopererade njurarna från Immunicums Fas II studien.

De stora läkemedelsbolagen vill alltså få en ökad signifikans som stärker Fas I/II resultaten där hela 58 % (7 av 12) fick en kraftigt höjd T-cells infiltration. 5 av dessa patienter har den högsta CD8+ T-cells infiltrationen som någonsin skådats en i klinisk studie.

En hög CD8+ T-cells infiltration korrelerar mycket väl med förlängd överlevnad.V, W, X, Y

Ett halvår har nu gått sedan starten på Fas II studien och det är troligt att bolaget nu har kunnat uppvisa T-cells infiltration som förhoppningsvis bekräftar att de fantastiska resultaten från Fas I/II inte var en tillfällighet.

VD försäger sig nästan i maj 2015 när han säger: ”…Vi har en öppen studie och vi kommer kontinuerligt ta emot data från den här studien vilket vi skulle kunna använda för att planera nästa steg men även då för att använda i ehhh… i diskussioner med potentiella tagare av den här tekonologin”O

 

Dagens konkurrenssituation mellan de stora läkemedelsbolagens PD1/PDL1-hämmare är milt uttryckt knivskarp och detta spelar rätt i händerna på Immunicum.

Professor Roy Herbst från Yale sammanfattar dagsläget med följande ord:
”You can block all the PD-L1 in the world but it means nothing without infiltration T cells

Immunicum har den mest massiva T-cells infiltrationen som någonsin skådats i en klinisk studie och analysen bestämda uppfattning är att bolaget befinner sig i slutfasen av ett lukrativt partneravtal.


 

 

Källhänvisning:

A: Drew M. Pordoll, 2012, ”The blockade of immune checkpoints in cancer immunotherapy” http://www.nature.com/nrc/journal/v12/n4/full/nrc3239.html

B: Blackburn et al. 2008, “Coregulation of CD8+ T cell exhaustion by multiple inhibitory receptors during chronic viral infection” http://www.nature.com/ni/journal/v10/n1/full/ni.1679.html

C: Yuan et al, 2011,”CTLA-4 blockade increases antigen-specific CD8+ T-cells in prevaccinated patients with melanoma: three cases” http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3654853/

D: Curran et al, 2009, “Tumor vaccines expressing Flt3 ligand synergize with CTLA-4 blockade to reject preimplanted tumors” http://cancerres.aacrjournals.org/content/69/19/7747.abstract?ijkey=bdd81a1b3e26a9a1fcd68a3429d4a2defc22246c&keytype2=tf_ipsecsha

E: van Elsas et al, 1999, “Combination immunotherapy of B16 melanoma using anti-cytotoxic T lymphocyte-associated antigen 4 (CTLA-4) and granulocyte/macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF)-producing vaccines induces rejection of subcutaneous and metastatic tumors accompanied by autoimmune depigmentation.” http://jem.rupress.org/content/190/3/355.abstract?ijkey=be2adab6e05d74e512f591a3defa2b08cc3a9b57&keytype2=tf_ipsecsha

F: https://vimeo.com/76955575

G: http://aktiespararna.media.fnf.nu/20/stora_aktiedagen_i_goteborg_2013/

H: http://www.redeye.se/webcast/investor-forum-11-februari-immunicum

I: http://aktiespararna.media.fnf.nu/23/stora_analyskvallen_stockholm_2014/5

J: http://ir.immunicum.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=851629

K: http://www.redeye.se/webcast/smabolagsdagen-2014-12

L: http://aktiespararna.media.fnf.nu/player/28/stora_aktiedagen_i_goteborg_2014/7

M: http://www.redeye.se/webcast/intervju-med-immunicums-vd-jamal-el-mosleh

N: http://www.redeye.se/webcast/immunicum-presenterar-pa-event-med-redeye-och-nasdaq-29-januari

O: http://www.redeye.se/webcast/immunicums-vd-jamal-el-mosleh-presenterar-pa-event-med-redeye-och-skandiabanken

P: http://www.biostock.se/2015/05/sondagsintervjun-jamal-el-mosleh-vd-immunicum/2/

Q: http://www.redeye.se/webcast/smabolagsdagen-2015-immunicum

R: http://meetinglibrary.asco.org/content/126079-144

S: http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-1KXJYX/775882978x0x851032/938C6E56-6E66-40FD-9890-EB095BF62A5F/Bokslutskommunik_2014-2015.pdf

T: http://news.bms.com/press-release/rd-news/bristol-myers-squibb-signs-exclusive-agreement-bavarian-nordic-prostvac-prosta

U: http://www.astrazeneca.com/Media/Press-releases/Article/20150810--medimmune-enters-into-cancer-vaccine-collaboration

V: Nakakubo et al, 2003, Clinical significance of immune cell infiltration within gallbladder cancer, http://www.nature.com/bjc/journal/v89/n9/full/6601331a.html

W: Kmiecik et al, 2013, Elevated CD3+ and CD8+ tumor-infiltrating immune cells correlate with prolonged survival in glioblastoma patients despite integrated immunosuppressive mechanisms in the tumor microenvironment and at the systemic level, http://www.jni-journal.com/article/S0165-5728(13)00234-8/abstract

X: Vos van Steenwijk et al, 2013, Tumor-infiltrating CD14-positive myeloid cells and CD8-positive T-cells prolong survival in patients with cervical carcinoma, 2013, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.28309/abstract

Y: Yang et al, 2010, CD8+ T-Cell Infiltrate in Newly Diagnosed Glioblastoma is Associated with Long-Term Survival, 2010, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3064460/

Z: phantas.webnode.se/intuvax-njurcancer/