Blogginlägg 2015

 

2015-12-29 Immunicums låga börsvärde.

 
Enligt analysen finns det en del förklaringar till varför Immunicums börsvärde står så extremt lågt. Förutom den undermåliga riktkursen på 45 kr/aktie (se inlägg längre ner från 2015-11-12) som Redeye presenterat finns det fler anledningar till att börsvärdet är lågt och att stora biotechinvesterare lyser med sin frånvaro i Immunicum. 
 
Genom åren har mängder med kliniska studier utförts på terapeutiska cancervaccinkandidater och än så länge har samtligt, förutom en, misslyckats. Första och enda genombrottet kom år 2010 då Dendreons Sipuleucel-T (Provenge) lyckades visa statistisk signifikans och blev godkänt av FDA för behandling av patienter med prostatacancer. Sipuleucel-T kostade 93 000 dollar per behandling och förlängde överlevnaden för prostatacancerpatienter med 4 månader jämfört med standardbehandling. Vaccinet var autologt vilket gjorde behandlingen omständig och tillverkningskostnaden per patient blev mycket hög. Tillverkningskostnaden låg initialt på nivåer nära försäljningspriset men vart eftersom tiden gick pressades priset ner till att ligga någonstans mellan 40 000 till 60 000 dollar per patient (INTUVAX tillverkningskostnad är troligtvis endast ett par tusen dollar per patient). Trots Sipuleucel-Ts höga tillverkningskostnad så blev det stora förväntningar på aktiemarknaden och Dendreons bolagsvärde toppade runt 70 miljarder kr. I november 2014 gick Dendreon dock i konkurs, till stor del på grund av den höga tillverkningskostnaden vilket kraftigt försvårade kommersialiseringen. Dendreons arbete med Sipuleucel-T ska dock inte förringas, för även om det kommersiellt hade sina begränsningar så bevisade det faktiskt att ett cancervaccin kan fungera. 
 
Runt åren 2010 var cancervacciner hett och lockade till sig många investerare. Sedan dess (och även långt innan dess) har mängder med cancervacciner misslyckats i kliniska studier. Bland de mer kända i närtid kan nämnas GlaxoSmithKlines vaccin MAGE-A3 samt Mercks Stimuvax som båda misslyckades i fas III på lungcancer. Relaterat till njurcancer, som är indikationen som INTUVAX kommit längst inom, kan nämnas Immatics Biotechnologies som i september i år inte lyckades visa på statistisk signifikans i Fas III för cancervaccinet IMA901 som gavs i kombination med Sunitinib för patienter med metastaserad njurcancer.
 
Den totala avsaknaden av framgångssagor och den gigantiska högen med cancervacciner som finns på läkemedelskyrkogården har gjort att erfarna biotechinvesterare drar öronen åt sig så fort de hör ordet cancervaccin. Biotechinvesterare har de senaste åren istället valt att fokusera på andra områden inom immunologi och då främst följande tre:
 
 • CAR-T terapier: Visar på väldigt bra överlevnad för patienter med blodcancer. Fungerar än så länge inte alls i solida tumörer. Dessa bolag har oftast produkter i preklinik eller i tidig klinisk fas och värderingarna ligger oftast inom spannet 5 – 50 miljarder kr.
 • Checkpoint-hämmare: Har visat på bra överlevnad bland solida tumörer dock med få patienter som svarar på behandlingen. Checkpoint-hämmare kommer troligtvis utgöra del av standardbehandling i många cancerindikationer framöver. 
 • Onkolytiska behandlingar: Är virus som enbart replikerar sig i cancerceller. Idag finns, en sådan produkt godkänd på marknaden, Amgens T-Vec som förlänger överlevnaden med 4.4 månader för patienter med melanom.
Analysen uppfattar det som att Immunicum är väl medvetna om den skepsis som finns kring ordet cancervaccin. En indikation på detta är att de allt oftare referera till INTUVAX som en immunaktiverare istället för ett cancervaccin. En annan indikation på detta är att Immunicums forskningschef Alex Karlsson-Parra på den stora konferensen ICI-Europe valde att inleda sin presentation med att förklara varför tidigare cancervacciner har misslyckats. En tredje indikation är att Immunicums VD, Jamal El-Mosleh, numera i sina presentationer alltid väljer att förklarar varför tidigare cancervacciner har fallerat och varför INTUVAX fungerar helt annorlunda än dessa. Nedan visas en powerpointslide från småbolagsdagen tidigare i år där El-Mosleh mycket konstruktivt går igenom varför tidiga cancervacciner har misslyckats och varför INTUVAX har mycket goda chanser till att lyckas.
 
(Den observante har troligtvis under det senaste halvåret noterat att Immunicums powerpoint-presentationer är på engelska. Den vise har säkerligen klurat ut varför.)
 
Dagens immunologiska teorier bygger delvis på teorin kring att cancerindikationer som muterar mycket tros vara mer immunogena vilket gör att immunförsvaret har lättare att upptäcka dessa. Nedanstående video visar på ett annorlunda men enkelt sätt hur det fungerar:
 
 
När det gäller mutationer är det framför allt de somatiska mutationerna som spelar en central roll för hur bra immunförsvaret klarar att upptäcka cancern. En cancer som har mycket somatiska mutationer skapar ofta en högre andel neoantigener vilket leder till att immunförsvaret får lättare att upptäcka cancern. Detta leder i sin tur till att de viktiga CD8+ T-cellerna attraheras till tumörplatsen. 
 
Nedan visas en lista från ansedda Nature över somatiska mutationer. Immunförsvaret är enormt komplext och det finns väldigt mycket ”ifs and buts” men något förenklat är en indikation som befinner sig längre till höger på diagrammet mer immunogen än en indikation som befinner sig längre bort till vänster. Fler somatiska mutationer gör det alltså enklare för immunförsvaret att upptäcka cancer och därmed rekrytera mördarceller (CD8+ T-celler) till tumören.
 
 
Ovanstående diagram över somatiska mutationer (immunogenicitet) gäller i högsta grad för checkpoint-hämmare. Godkända checkpoint-hämmare är Opdivo, Yervoy och Keytruda. Att döma av de kliniska studier som gjorts verkar alltså dessa produkter i grova drag fungera bättre ju längre till höger en cancerindikation befinner sig. Diagrammet nedan visar att checkpoint-hämmare endast fungerar i ett begränsat antal av patienterna som finns inom de olika indikationerna. Det finns alltså ett stort behov av att hitta produkter som får upp CD8+ T-cells infiltrationen så att fler patienter svarar på behandlingen.
 
 
Immunterapier kommer dominera behandlingen mot cancer framöver och framtiden för immunterapi kommer definitivt bestå av kombinationsbehandlingar. Detta är alla de stora läkemedelsbolagen väl medvetna om. Analysen tror att cancervacciner kommer få ett rejält uppsving under de kommande åren då vaccinerna behövs för att öka nyttan av behandling med såväl checkpoint-hämmare som TKI-hämmare. Analysen tror också, precis som Immunicum själva, att INTUVAX har goda möjligheter att bli preferred drug of choice bland läkemedel som används för att aktivera immunförsvaret. 
 
Kommer Immunicum lyckas bli preferred drug of choice? Vad blir Immunicum i så fall är värt? Det är två frågeställningar som i dagsläget är omöjliga att besvara.

När det gäller värdet för en immunterapi som blir del av standardbehandling går det dock att kika på intäcktsprognoser för PD1-hämmarna för att bilda sig en uppfattning om vilka summor som kan komma på tal. EvaluatePharma uppskattar att BMS Opdivo kommer omsätta 70 miljarder kr år 2020. Wall Street gör en sammanslagen bedömning av de två PD1-hämmarna Opdivo och Mercks Keytruda och förutspår en omsättning på 170 miljarder kr för år 2020.
 
 

2015-12-28 Fas II på njurcancer - Betydelsen av en hög infiltration av CD8+ T-celler

 
Bilden nedan visar överlevnadsdata för de 6 av 11 patienter som hade en kraftig/massiv infiltration av CD8+ T-celler. 
 

Den översta patienten hade sarkomatoid tumörutveckling och kategoriserades som intermediär prognos enligt MSKCC-kriterierna. Fick efter ett antal månader tilläggsbehandling med Sunitinib och uppvisade då en objektiv respons. Patienten levde i 26 månader jämfört med förväntade ca 8 månader.

Den näst översta patienten hade/har sarkomatoid tumörutveckling och kategoriserades som intermediär prognos enligt MSKCC-kriterierna. Patienten lever fortfarande vid ca 37 månader, jämfört med förväntade 8 månader, och har ännu inte fått någon tilläggsbehandling utöver INTUVAX.
 
Den tredje översta patienten kategoriserades som dålig prognos enligt MSKCC-kriterierna. Efter tilläggsbehandling med Sunitinib så försvann patientens fyra hjärnmetastaser och övriga metastaser svarade med regress. Litteraturen pekar på att patienter med njurcancer och hjärnmetastaser aldrig svarar på behandling med Sunitinib. Patienten lever fortfarande efter 31 månader jämfört med förväntade 9 månader.
 
Den fjärde översta patienten kategoriserades som dålig prognos enligt MSKCC-kriterierna. Patienten fick efter 16 månader tilläggsbehandling med Pazopanib och svarade med en objektiv respons och har idag levt 44 månader jämfört med förväntade 9 månader.
 
Den näst nedersta patienten hade sarkomatoid tumörutveckling och kategoriserades som dålig prognos enligt MSKCC-kriterierna. Patienten avled efter 5 månader jämfört med förväntade ca 3 månader. INTUVAX har oftast en ganska lång startsträcka och troligtvis hann inte immunförsvaret aktiveras mot denne patients elakartade cancer.
 
Den nedersta patienten har extensiv (över 20 % sarkomatoida komponenter) sarkomatoid tumörutveckling och kategoriserades som dålig prognos enligt MSKCC-kriterierna. Efter ett antal månader fick patienten tilläggsbehandling med Sunitinib och svarade med en objektiv respons trots att litteraturen pekar på att dessa patienter i princip aldrig svarar på Sunitinib behandling. I en studie på 7 patienter med dålig prognos plus sarkomatoid tumörutveckling levde den patient som levde längst ca 7 månader (patienterna behandlasdes med TKI-hämmare). Immunicums patienten lever fortfarande efter 32 månader jämfört med förväntade ca 3 månader.
 
Immunicums studie indikerar på att en hög infiltration av CD8+ T-celler korrelerar med förlängd överlevnad och att en spännande synergieffekt finns med läkemedel som kan ta bort immunsuppression. 
 
Framtidens förstalinjes-behandling för cancerpatienter kommer dock troligtvis bestå av checkpoint-hämmare och inte av TKI-hämmare. Den intressantaste frågan blir därför...
 
Hur bra kommer INTUVAX fungera med en checkpoint-hämmare?
 
I årsredovisningen informerade Immunicum att de planerar för en klinisk studie med ett välrenommerat amerikansk institut där INTUVAX kommer kombineras med en checkpoint-hämmare (troligtvis en PD1-hämmare). I presentationen från Redeyes Immunonkologi-event nämner bolagets VD Jamal El-Mosleh att det troligtvis först blir en studie på njurcancer. 
 
Rationalen till varför denna kombination ska fungera är ganska given, däremot har det tills nu inte funnits någon klinisk-information gällande varför njurcancerpatienter ska svara på en kombination av ett läkemedel som får upp CD8+ T-celler infiltration (likt INTUVAX) och en PD1-hämmare (som hämmar immunsuppressionen).
 
Mohamad Allafs forskargrupp från Johns Hopkins Medical Institutions har undersökt vad det är som gör att ett fåtal njurcancerpatienter som behandlats med PD1-hämmare har svarat med en komplett respons och blivit tumörfria. Tillsammans med Allaf arbetar bl.a. annat Mark Ball och han kommenterar följande: "The most interesting patients are those with durable, complete response, but no studies have examined these patients to see what makes them different."
 
Under november 2015 på 14th Annual International Kidney Cancer Symposium presenterade Ball intressanta observationer från ett fåtal specifikt utvalda njurcancerpatienter (n = 7) som behandlats med PD1-hämmare. 4 patienter som fått en varaktig komplett regress valdes ut samt även 3 patienter som inte alls svarade på behandlingen.
 
 
Det visar sig att de specifikt utvalda patienterna som svarat med en varaktig komplett respons (n = 4) hade en väldigt hög CD8+ T-cells infiltration jämfört med patienterna som inte svarade på behandlingen (126,7 jämfört 28,8 CD8+ T-celler per hpf). 
 
Patienterna som svarade på PD1-hämmaren hade även högre andel somatiska mutationer (vilket troligtvis förklarar den höga ansamlingen av CD8+ T-celler) samt högre andel förutsedda mutationsassocierade neoantigener.
 
Det går inte att dra några stora växlar från enbart sju patienter även om det såklart är extremt intressant att just de fyra utvalda patienterna som fått en komplett respons alla hade en hög infiltration av CD8+ T-celler i sina njurtumörer medan de som inte alls svarade på behandlingen hade en låg infiltration. 
 
Immunicum hade i 7 av 12 njurcancerpatiener en högre andel infiltrerade CD8+ T-celler än siffran som nämns från de fyra patienterna som svarade med en fullständig regress av behandling med PD1-hämmaren.
 
Analysen skjuter från höften och gissar att ett PM om status för Fas II-studien på njurcancer erhålls tidigt under vecka 3 (kan såklart komma tidigare). Förhoppningsvis väljer Immunicum att utöver antal rekryterade patienter hittills presentera CD8+ infiltration från de bortopererade njurtumörerna.
 
Värt att poängtera är att all biotechforskning är förenad med hög risk så även Immunicums. Analysen kan dock rakryggad säga att det onekligen ser väldigt bra och mycket lovande ut för Immunicum. 
 
 
 

2015-12-02 PM från Fas II på mRCC inväntas runt årsskiftet - Vad kan vi förvänta oss?

 

Varje år får ungefär tusen människor i Sverige njurcancer, av dessa är det ca 300 patienter som drabbas av metastaserad njurcancer (mRCC). Av Sveriges sju universitetssjukhus är det tre som rekryterar patienter till Immunicums MERECA-studie (Fas II):

Rekryterar gör:

 • Norrlands universitetssjukhus
 • Akademiska sjukhuset i Uppsala
 • Sahlgrenska universitetssjukhuset

Rekryterar inte:

 • Universitetssjukhuset i Linköping
 • Universitetssjukhuset Örebro
 • Skånes universitetssjukhus
 • Karolinska universitetssjukhuset

Något förenklat innebär det att 3/7 * 300 = ca 130 patienter med mRCC kommer till något av de tre sjukhusen nämnda ovan. Immunicum fokuserar på patienter med intermediär samt dålig prognos vilket innebär att inga patienter med god prognos får ingå i studien. Dessutom finns ett antal inklusions- samt exklusionskriterier. Analysen uppskattar att åtminstone en tredjedel av dessa 130 patienter bör falla inom ramen för Immunicums kriterier för att ingå i studien. Det innebär att det går att rekrytera ca 65 patienter per år från de tre rekryteringsplatserna. Den första patienten rekryterades till Fas II studien under maj månad dock inföll sommaren kort därefter och rekrytering under sommarmånaderna är kraftigt begränsad. Fyra bra månader att rekrytera finns innan året är slut och det motsvarar i så fall 4/12 * 65 = 22 st rekryterade patienter inför pressmeddelandet vid årsskriftet.

Gällande patientrekrytering från utlandet antar analysen att den är något försenad. Troligtvis har den kommit igång nu under Q4 och analysen räknar med en kraftigt ökad tillströmning av patienter under början på Q1 2016.

Analysen bedömer att någonstans mellan 15 - 30 patienter kommer att ha rekryterats till studien i samband med pressmeddelandet som väntas runt årsskiftet. 

Gällande effektdata är det osäkert vilken information bolaget kommer ha möjlighet att delge marknaden vid årsskiftet. Bolaget har senaste tiden valt att gå ifrån detaljerade pressmeddelanden till mer övergripande som mest talar om medianöverlevnaden. Någon sådan interimdata kommer av förklarliga skäl ej finnas tillgänglig i samband med första pressmeddelandet. Analysens förhoppning är att bolaget väljer att delge marknaden interimdata i form av exempelvis:

 • Ev. CD8+ T-Cell infiltration i de bortopererade tumörerna
 • Ev. minskning av cirkulerande NK-celler
 • Ev. tumörrespons från någon av de tidigt rekryterade patienterna som erhålligt tilläggsbehandling med Sunitinib
Gällande INTUVAX är det inte rimligt att anta att alla kommer svara på behandlingen. Detta gäller egentligen alla typer av cancerbehandlingar men framför allt immunterapier. Från Fas I/II studien vet vi att under de första 7 månaderna var det 3 av 11 patienter som avled. Alltså ca en fjärdedel av patienterna avled relativt tidigt och likande siffror är att förväntas från Fas II. INTUVAX handlar om svansen på Kaplan-Meier kurvan och inte om den initiala effekten. Det tar helt enkelt tid för immunförsvaret att aktiveras för att bekämpa cancern vilket bilden nedan illustrerar.

Det finns självfallet mycket om och men i ovanstående resonemang kring patientrekryteringen. Reflektionerna kring patientrekryteringen och eventuellt antal rekryterade har en stor felmariginal men kan ändå tänkas ge en fingervisning om hur många rekryterade patienter som kan finnas vid pressmeddelandet som väntas runt årsskiftet. Dessutom är det rimligt att anta att Immunicum är mån om att en stor andel av patienterna ska komma från kliniker i Europa så att studien får en differentierad population vilket alltid är att föredra.
 
 

2015-11-27 Höjd riktkurs efter besked om planer för Fas II/III studie i levercancer. 

 
Immunicum släppte häromdagen en uppdatering av levercancerstudien och offentliggjorde att bolaget planerar för en Fas II/III studie i levercancer förutsatt att den förlängda Fas I/II studien blir lyckad. En konservativ uppskattning är att bolaget spar åtminstone två år på att utföra en Fas II/III studie istället för att utföra dessa som två separata studier. Detta gör att analysen justerar antagandet om marknadslansering från nuvarande 2021 till 2019 för levercancer. 
 
Att rekrytera levercancerpatienter direkt vid diagnos istället för efter att första linjens behandling har visat progress är betydligt lättare och sannolikt kommer dessa sex patienter rekryteras mycket snabbt. 
 
Som referens till Immunicum finns det amerikanska biotechbolaget Aduro Biotech som även de arbetar med att ta fram immunaktiverare. Aduro har ett bolagsvärde på motsvarande 15 miljarder kr jämfört med Immunicums 0.8 miljarder kr. Det är egentligen inte mycket som skiljer dessa bolag åt. 
 
Aduro och Immunicum grundades ungefär samtidigt och har ungefär lika många projekt var i klinik, fyra kliniska projekt för Aduro jämfört med tre för Immunicum. 
Aduro har ca 40 anställda medan Immunicum i princip har 9 heltidsanställda samtidigt som ytterligare ett 30-tal konsulter på daglig bas arbetar med Immunicum. Immunicums virtuella struktur har gjort att bolaget kunnat drivas med få heltidsanställda vilket har gjort att kostnaderna hållits på en minimal nivå. 
 
Aduro har till sin fördel tecknat två partnerskap, ett med Janssen (J&J) och ett med Novartis. Immunicum har pågående partnersamtal dock har inget avtal offentliggjorts än. Analysen spekulerar dock i att ett första avtal troligtvis är mycket nära. Läs mer här: Partneravtal
 
Aduros längst gångna produkt befinner sig i Fas II och är en kombination av CRS-207 + GVAX och lyckas förlänga överlevnaden med några månader i pankreascancer jämfört med enbart GVAX behandling. Immunicum befinner sig också i Fas II och har i sin Fas I/II studie på njurcancer en pågående förlängd överlevnad för sina sjukaste patienter (n=6) på 27 månader jämfört med 9 månader med dagens standardbehandling (Sunitinib). Läs mer här: INTUVAX - Njurcancer Fas I
 
Aduro har sin LADD-plattform, vars första produkt CRS-207 visat på bra data i kombination med GVAX som är ett cancervaccin som bolaget förvärvat. Immunicum har enligt analysen en mycket bättre teknologi med sin COMBIG-plattform där bolaget idag har två cancervacciner, INTUVAX samt SUBCUVAX. INTUVAX är helt unikt och jämfört med överlevnadsdata från CRS-207 + GVAX är INTUVAX i en klass för sig. 
 
CRS-207 + GVAX lyckades som sagt att förlänga överlevnaden med några månader dock uppvisade ingen av patienterna någon objektiv respons. I Fas I/II studien på njurcancer har sex av de elva patienterna erhållit tilläggsbehandling med Sunitinib, tre av dessa sex patienter uppvisar en objektiv respons vilket är enormt bra. Ytterligare en patient som enbart fick INTUVAX uppvisade en komplett regress och är idag tumörfri.
 
Tilläggas bör att det är svårt att jämföra mellan olika cancerindikationer och olika kliniska studier. Dessutom bygger INTUVAX data på resultat från endast 11 patienter vilket gör att det är det inte är möjligt att dra säkra slutsatser.
 
 
 

2015-11-27 Ny analys av Redeye släpptes under gårdagen, återigen fel riktkurs!

 
Redeye släppte under gårdagen en uppdaterad analys av Immunicum. Analysen fokuserar denna gång mycket på levercancerindikationen men som vanligt görs fel i framräkning av bolagsvärdet. Utöver de felen som denna analys påpekade 2015-11-12 (se längre ner) så har ytterligare fel uppstått.

I pressmeddelandet som släpptes gällande levercancerstudien säger Jamal El-Mosleh: 
"Genom att inkludera upp till sex nya patienter inom ramen för pågående studie så sparar vi både tid och pengar jämfört med att starta en ny säkerhetsstudie på INTUVAX i kombination med förstahandsbehandling vid primär levercancer. Det nya upplägget kommer att ge oss viktig information inför en eventuellt kommande fas II/III-prövning i samma indikation"
 
Immunicum påpekar här alltså tydligt att en eventuell fortsättning efter förlängningen på Fas I/II-studien kommer vara en större och registreringsgrundande Fas II/III studie. Detta är att anses som positivt då det kommer snabba på INTUVAX till levercancermarknaden jämfört med att först utföra en Fas II-studien och sedan en registreringsgrundande Fas III studie. 
Redeye uppmärksammar kommentaren om Fas II/III och skriver: "(...) snabbt stega vidare till en möjlig registreringsgrundande fas II/III-studie."
 
Redeye väljer dock i sin beräkning av riktkurs att inte ta någon som helst hänsyn till den nya informationen om att Immunicum går en snabbare väg genom att planera för en Fas II/III studie.

Immunicum skriver de facto i klarspråk att de kommer utföra en kombinerad Fas II/III-studie. Därför bör Redeyes antagande om lansering 2021 ändras till 2019 för levercancerindikationen. Då Redeye räknar på en WACC på 18 % bör de alltså höja riktkursen till 49 kr/aktie. Dock finns det som sagt grövre fel som Redeye gör som det skrivits om längre ner.
 
Redeyes beteende blir märkligare och märkligare. 

 

 

2015-11-26 Styrelseledamot Sven Andréasson säljer hela sitt aktieinnehav

 ir.immunicum.com/transactions.cfm

Styrelseledamot, Sven Andréasson avyttrar hela sitt innehav i Immunicum på 44 534 aktier.

Analysen frågade bolaget om varför och svaret är att "Det stämmer att Sven har valt att avyttra sitt innehav i Immunicum, vilket han har gjort i samband med beslut att avgå från styrelsen på grund av att han nu har flyttat till USA."

Analysen anser dock att det aldrig är att ses som positivt när en person med insikt i bolaget väljer att avyttra sina aktier. Positivt är dock att Immunicum Director of Clinical Operations (DCO) har köpt aktier för 800 000 kr efter att Sven Andréasson sålde sina aktier.
 

2015-11-25 PM om uppdaterad överlevnadsdata för levercancerpatienter

ir.immunicum.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=944419

Under dagen inkom PM med uppdaterad överlevnadsdata. Överlevnadsdata ser fortsatt lovande ut men vad som är än mer positiv är att bolaget väljer att förlänga studien och ta in ytterligare sex patienter. INTUVAX kommer nu ges i samband med att diagnosen primär levercancer ställs och får då mycket längre tid att hinna verka jämfört med de första tolv patienterna som alla har fått INTUVAX efter att progress uppstått från standardbehandling. Utöver detta kommer den viktiga synergieffekten för dessa sex sista patienter. 

Alex Karlsson-Parra förklarade detta tydligt: 

"Studien ger oss därmed möjligheten att undersöka eventuell synergistisk effekt av INTUVAX i kombination med lokal kemoembolisering eller Nexavar. När det gäller kombinationen med lokal kemoembolisering förväntar vi oss en synergi med INTUVAX via ökad mängd av döende tumörceller som kan tas upp av lokalt rekryterade dendritceller. Den förväntade synergin med Nexavar baseras på Nexavars dokumenterade förmåga att dämpa den immunsuppression som finns inneboende i tumörer"

Den gråa linjen i nedanstående diagram förklarar hur immunterapi fungerar som monoprodukt, vilket kan likas vid de första tolv patienterna. Den blåa linjen visar resultatet när immunterapier kombineras med annan behandlingen till exempel en multikinashämmare som Nexavar.

Bilden ovan gäller egentligen främst för immunogena tumörsorter där det kan förväntas att flera patienter överlever länge. Levercancer är dock mycket aggressiv och inte speciellt immunogen och därför är det heller inte troligt att INTUVAX i kombination med standardbehandling botar patienterna. Förhoppningen är att patienternas överlevnad förlängs jämfört med standardbehandling.
 
 

2015-11-24 Presentationen från Stora Aktiedagen ligger nu ute

 
 
Jamal nämner att det eventuellt kan bli aktuellt med fler studier framöver. Analysen frågar sig för vilka pengar då!? Bolagets nuvarande kassa behövs för att finansiera nuvarande studier och en nyemission redan i närtid är inte troligt. Därför tror analysen att en utlicensering av INTUVAX inom någon indikation kommer att ske inom kort. T.ex. skulle INTUVAX kunna licenseras ut inom melanom för att kombineras med Mercks PD1-hämmare Keytruda. Merck skulle i så fall få rättigheten att driva studier med INTUVAX inom melanom-fältet och sedan marknadsföra INTUVAX. Detta skulle i såfall ge Immunicum väldigt mycket pengar, initialt i form av up-front betalning. Ett sådant lukrativt partneravtal tryggar Immunicums likvider så att den planerade studien i USA kan drivas. Analysen har som sagt spekulerat en tid om att partneravtal av allt att döma ligger mycket nära i tid. Mer om detta går det att läsa om i detalj på följande två sidor: Partneravtal Årsredovisning 14/15.

 

För första gången nämner Jamal att möjligheten finns att om Fas II resultaten blir i nivå med Fas I/II resultaten så finns möjligheten att komma ut på marknaden mycket tidigare än planerat. Han vidhåller dock att detta inte kan förutsättas då det inte går att dra slutsatser från det lilla patientunderlaget som finns i Fas I/II studien. En tidig marknadsintroduktion har analysen redan spekulerat om längre ner under datumet 2015-09-11 och rationalen för detta finnas att läsa här: INTUVAX - Njurcancer Fas II under rubriken "INTUVAX till marknaden redan 2017". 

 

2015-11-23 Immunicums presenterar på Stora Aktiedagen i Göteborg


VD, Jamal El-Mosleh, presenterade Immunicum på Stora Aktiedagen i Göteborg. På grund av internetrelaterade problem missade analysen delar av presentationen. Noterar dock den mest intressanta presentationen hittills då den indikerar att det händer mycket i och kring bolaget som marknaden inte vet något om än. 

Mycket fokus läggs på att tala kring de heta checkpoint-hämmarna och rationalen kring varför dessa bör fungera bra i kombination med INTUVAX.

Aktiespararna rapporterar från Immunicums presentation:
 www.aktiespararna.se/analysguiden/Hitta-Bolag/Halsovard/Immunicum/Nyheter/2015/Immunicum-Intuvax-nar-realistiskt-marknaden-efter-ar-2021---VD/ 

Aktiespararna skriver att Immunicum säger "Intuvax når "realistiskt" marknaden efter år 2021"

Med reservation för dåligt internet så var detta inte det analysen hörde utan på frågan när läkemedlet kan nå marknaden så säger VD att det beror lite på hur studierna går men att det realistiskt når marknaden 2020-2021. VD påpekar dock att INTUVAX kan komma ut ett par år tidigare om Fas II studien skulle gå lika bra som Fas I/II studien. VD är dock noga med att påpeka att detta inte kan förväntas i.o.m. att det inte går att dra säkra slutsatser från enbart 11 patienter.

Analysen har tidigare spekulerat i att INTUVAX troligtvis är på marknaden under 2017 om Fas II klarar visa på lika fin data som den som presenterats i Fas I/II. Läs mer här: INTUVAX - Njurcancer Fas II

Som hastigast, innan uppkopplingen återigen havererar talar VD om att det eventuellt kan bli aktuellt med fler kliniska studier men att ingenting är beslutat än.

Troligtvis släpper Aktiespararna presentationen senare under veckan på sin hemsida. 

 
 

2015-11-20 DCO, Linda Barkemo, har dubblat upp sitt personliga innehav av aktier

 
Även Director Clinical Operations, Linda Barkomo har köpt aktier och dubblat upp sitt personliga innehav:
 
 
 

2015-11-20 Närstående till DCO, Linda Barkemo, köper aktier & Positivt patentbesked från Japan

 
Director Clinical Operations, Linda Barkemo (närstående), köper ytterligare 16 500 aktier i Immunicum: ir.immunicum.com/transactions.cfm
Att personen som numera är huvudansvarig för bolagets kliniska studier köper en större andel aktier bådar mycket gott för framtiden. Immunicum väljer återigen att inte gå ut med ett pressmeddelande gällande detta, vilket många andra bolag hade valt att göra. Återigen visar bolaget kvalité i sitt agerande då de inte skickar ut vilka pressmeddelanden som helst.
 
 
Japans patentverkt avser att godkänna patentet "Improved composition for inhibiting tumor cell proliferation". Beskedet var väntat men såklart alltid positivt: ir.immunicum.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=943782
 
 
 
 

2015-11-20 Video från Immunicums presentation på Immunonkologi-eventet i Stockholm

 
Denna video är inte officiellt släppt än på Redeyes hemsida, men lyckades hitta den via solidtango.com:
redeye.solidtango.com/video/immunicum--4
 
För den som är på sitt arbete och inte hinner se hela videon rekommenderas att titta ungefär härifrån:
play.redeye.se/video/immunicum--4?t=975

 
 
 

2015-11-18 Felskrivning av Dagens Industri samt återigen felaktiga slutsatser från Redeye

 
Immunicum presenterade strax innan börsöppning sin Q1 rapport för 15/16. I samband med detta rapporterar Dagens Industri med rubriken "Immunicums förluster ökar". Inget fel med rubriken även om det egentligen är märkligt med sådana rubriksättningar för biotechbolag där det självfallet inte finns några intäkter och där kliniska studier gör att kostnaderna ökar sålänge inget licensavtal tecknats. Den grova felskrivningen kom sedan i texten där DI skriver att bolagets likvida medel är 0.1 miljarder kr. Såklart är detta totalt felaktigt men detta skapade ändå en rejäl svängning i marknaden och Immunicum var ett tag ner 9 % i handeln. Immunicums likvida medel ligger enligt rapporten på dryga 61 miljoner kr. Dagens Industri korrigerade senare detta men skadan var redan skedd och aktien handlas i skrivande stund ner 4.5 % jämfört mot dagens startkurs.
 
 
Nästa felaktighet för dagen kommer från Redeye som i följande artikel www.redeye.se/analys/today/immunicum-studiedata-fortsatter-att-forbattras skriver "Vi kan dock konstatera att en patient tyvärr avlidit och det handlar om en patient i undergruppen medelgoda utsikter."
 
Detta är en felaktig slutsats att dra utifrån dagens pressmeddelande. Det kan vara en patient i undergruppen med medelgoda utsikter men det behöver inte vara det.
 
Innan dagens PM vet vi att:
 • 3 av 6 patienter med dålig prognos lever
 • 4 av 5 patienter med medelgod prognos lever
 • 7 av 11 patienter lever
Nu går det alltså i gårdagens PM läsa att 6 av 11 patienter fortfarande är vid liv och att den slutgiltiga medianöverlevnaden ännu inte nåtts för någon av dessa tre grupper. Här drar alltså Redeye den felaktiga slutsatsen att den patienten som avlidit måste vara en patient med medelgod prognos. Denna slutsats går ej att dra utifrån gårdagens PM. 
 
Nedan gamla diagram, som gjordes i samband med bolagets PM i augusti, illustrerar att den enda slutsats som kan dras är att någon av de patienter som är inringade med rött har avlidit och att det inte kan vara patienten med blå cirkel för då hade medianöverlevnaden varit nådd för den gruppen. 

 
Grövsta felet från Redeye är som tidigare påtalats deras antagandet om ett pris för INTUVAX på 50 000 dollar/patient och en riktkurs utifrån det på 45 kr/aktie. Ett mer troligt pris på INTUVAX kommer hamna någonstans mellan 150 000 - 200 000 dollar/patient. Om Redeye hade räknat på sådana siffror hamnar deras riktkurs på 135 - 180 kr/aktie. Se inlägg från 2015-11-12 längre ner.
 
Denna analys ställer sig som bekant starkt kritisk till Redeyes antagande för framräkning av riktkurs. Analysen på denna sida gör ett försiktigt antagande om 100 000 dollar/patient när bolagsvärdet beräknas och redogör även för samtliga beräkningar till skillnad från Redeye: Bolagsvärde november 2015

 

 

2015-11-17 Överlevnadsdata fortsätter att imponera

 

Vid 14:00 strax innan forskningschefen ska presentera INTUVAX på den stora ICI Europe konferensen släppte bolaget uppdaterad överlevnadsdata från den avslutade Fas I/II studien på njurcancer. Flera positiva noteringar görs från pressmeddelandet och överlevnadsdata är numera fullständigt lysande för patienter med dålig prognos. Det ska bli intressant att se om några utländska investerare får upp ögonen för bolaget i.o.m. dagens presentation. 

Känslan analysen får är att bolaget ofta möts av en del tveksamheter när bolaget presenterar sitt cancervaccin för marknader utomlands. Det är inte så konstigt med tanke på att rent historiskt har i princip alla cancervacciner misslyckats. Därför har forskningschefen en rubrik under dagens presentation som heter "Understand why first generation therapeutic cancer vaccines have failed" där han troligtvis redogör för varför de tidiga cancervaccinerna misslyckades och varför den nya vågen av preparat kommer att lyckas. För INTUVAX kommer med väldigt stor sannolikhet att lyckas. För analysen handlar det inte om INTUVAX fungerar utan snarare hur bra det kommer att fungera.

Bolaget har nästan för bra överlevnadsdata så troligtvis finns det investerare och stora läkemedelsbolag som ställer sig tveksamma till reslutaten och kanske rent av misstänker att bolaget ägnat sig åt "cherry picking" där de valt ut patienter som har extra bra chanser att svara på en behandling med INTUVAX. Vid en djupdykning i litteratur samt i Fas I/II studien visar det sig dock snarare vara tvärtom. Bolaget har haft extrem otur och fått väldigt sjuka patienter i sin studie, vilket såklart gör resultaten än mer häpnadsväckande för den påläste. Mer om de sjuka patienterna finns att läsa en bit ner på denna sida: INTUVAX - Njurcancer Fas I

Alex Karlsson-Parra nämnde något mycket intressant i dagens PM. En av de patienterna som hade en väldigt svag CD8+ T-cells infiltration svarade ändå med en fullständig regress och har idag inga spår av tumörer. 

Karlsson-Parra skrev följande: 

"Vi tror dessutom att den immunologiska anti-tumöreffekten åtminstone delvis kan bero på aktivering av andra immunceller, inklusive tumörhämmande makrofager. Som exempel har vi en patient med minimal intratumoral infiltration av CD8+ T-celler men med spridda ansamlingar av makrofager i tumören. Efter bortoperation av njurtumören och lokala metastaser förelåg en mindre kvarvarande metastas som under en kortare period ökade i storlek men som därefter har gått i fullständig regress. Det vill säga, patienten är idag helt tumörfri och detta trots att ingen efterföljande behandling med tyrosinkinashämmare har påbörjats. Även om det i litteraturen finns fall beskrivna där metastaser går i spontan regress vid njurcancer så är detta ytterst ovanligt med mindre än en procent av fallen (..)"

Immunförsvaret är enormt komplext och det är inte enbart T-mördarcellerna (CD8+) som bekämpar cancern utan det gör även T-hjälparcellerna (CD4+) samt även makrofagerna. Makrofager (och även T-celler) utsöndrar giftiga ämnen som förstör tumören, därför är det alltså även intressant att färga för makrofager i de bortopererade njurtumörerna. Den övre av de två färgade bilderna är från en av njurcancerpatienterna i Fas I/II studien och visar på en kraftig ansamling av makrofager. 

Dagens information från Karlsson-Parra är av stort värde då det indikerar att även makrofagerna spelar en central roll i den komplicerade aktiveringen av immunförsvaret. 7 av 11 patienter fick en klart ökad T-cellsinfiltration och marknaden har uppfattar det som att övriga fyra är non-responders som INTUVAX inte fungerar på. Nu visar det sig alltså att åtminstone en av dessa fyra (kanske flera av dessa?) har svarat med en hög andel makrofager vilket sedan har lett till att den patienten svarade med full regress.

Alltså, en patient som inte fick en hög ansamling av CD8+ T-celler kan fortfarande få stor nytta av INTUVAX (till och med full regress (!) som i exemplet ovan) om det observeras en hög ansamling av makrofager. Detta stärker ytterligare förutsättningarna för en lyckad Fas II studie med INTUVAX. 

Den nedre av de två färgade bilderna visar en bortopererad metastas från samma patient som ovan som hade en hög ansamling av makrofager i primärtumören. Även här observeras en hög ansamling av makrofager vilket indikerar att vi får ett systemiskt svar som fungerar i hela kroppen.

Marknaden förstod inte det fantastiska i dagens pressmeddelande men dessa detaljer förstår de stora läkemedelsbolagen.

Fas II data kommer presenteras runt årsskiftet och kommer vara det verkliga startskottet för INTUVAX

Hur reagerar de stora läkemedelsbolagen om Immunicum bland sina INTUVAX-behandlade patienter i Fas II kan uppvisa liknande T-cells infiltrationsbilder plus även makrofagbilder som i Fas I/II medan de patienter som gått i kontrollarmen inte uppvisar någon stor infiltration?

Väljer att återigen citera Roy Herbst som är en mycket känd och välrenommerad professor från Yale:

”You can block all the PD-L1 in the world but it means nothing without infiltration T cells

 

2015-11-14 PM från njurcancerstudien väntas på tisdag vid börsöppning


Immunicum går av allt att döma in i en period då pressmeddelanden kommer dugga tätt. Ett troligt startskott för denna period är på tisdag då bolagets forskningschef befinner sig på ICI Europe för att presentera INTUVAX. Analysen gissar att i samband med detta släpper bolaget ett PM med uppdaterad data från Fas I/II studien på njurcancer. Detta för att forskningschefen ska ha uppdaterad och relevant data att tala kring.
 
Jamal El-Mosleh, Immunicums VD, skrev i årsrapporten som släpptes för en dryga vecka sedan: "Vi hyser stor optimism för Immunicums framtid och jag vågar lova ett mycket spännande och händelserikt år som kommer." 
 
Klas Palin, proffsanalytiker på Redeye, skrev följande: "Närmaste 12-18 månaderna väntar vi oss att ytterligare resultat från studier inom flera olika indikationer kommer släppas, vilket vi bedömer kommer driva ett intresse kring bolaget och ge stöd för en bra kursutveckling. Aktien är en av våra sektorfavoriter."
 
För att konkretisera vad dessa herrar syftar på presenteras en lista med tilltänka PM och ungefär när dessa kan tänkas att komma. Det mest osäkra är vad som beslutas för levercancer. Bolaget har lovat att i slutet på året offentliggöra vilka planer som finns för levercancerprojektet. Analysen tror på en kombinationsstudie i USA där INTUVAX kombineras med en checkpoint-hämmare. 
 
 
 
Det finns stor osäkerhet i mycket av det som nämns ovan. För att ovanstående scenarion ska inträffa krävs det att allt går som planerat för bolaget och att studierna fortsätter att visa lovande överlevnadsdata. Lyckas bolaget kommer detta skapa stort värde för aktieägarna.
 

 

2015-11-12 Felaktigheter i analysen som släpptes av Redeye idag


Redeye presenterade under förmiddagen en ny analys där riktkursen är 45 kr:
 
Redeyes analys av Immunicum innehåller flertalet brister och även konkreta fel. 
 

Första felet - Det lilla felet
 

Analysen som släpptes i augusti såg ut på följande sätt:

I analysen som släpptes i förmiddags har Redeye valt att lägga de tre INTUVAX indikationerna på samma rad och kassaflödesvärderingen ser nu ut såhär:

I analysen som släpptes idag skriver Redeye uttryckligen gällande GIST indikationen: "Vi beräknar marknadspotentialen för Intuvax inom 2L uppgår till 140 miljoner dollar." Dock räknar inte analysen med den siffra när kassaflödesvärderingen räknas fram. Detta blir väldigt tydligt om man återgår till det splittade upplägget där varje indikation är på en rad. Här syns tydligt att värdet som Redeye ska räkna på ska vara 1140 och inte 1100 som Redeye valt att använda ovan:

Denna korrigering gör att Redeye värdering ska höjas från 45 kr/aktie till 48 kr/aktie, allt annat lika. Den korrekta kassaflödesvärderingen ska alltså se ut såhär:

 
Andra felet - Det stora felet
 
I den första Immunicum-analysen som Redeye släppte under 2013 står det: "I våra beräkningar har vi använt oss av ett pris per behandling med Intuvax på 50.000 dollar."

Den nya vågen av immunterapiläkemedel var för ett par år sedan nytt och prisbilden för dessa nya läkemedel var något oklar. Därav antog Redeye en försiktighet i sitt antagande gällande ett pris för INTUVAX på 50 000 dollar per patient. Det som skett under de senaste åren är att de stora läkemedelsbolagen tar väldigt mycket betalt för sina immunterapier och ingenting tyder på att en lägre prisbild kommer att ske utan snarare tvärtom. 
 
Nedan listas fyra referensläkemedel som nu nått marknaden, samt CAR-T terapierna som har liknande angreppssätt som INTUVAX:
 • Keytruda mot melanom: Kostar 150 000 dollar per patient och år. 
 • Opdivo mot lungcancer: Kostar 150 000 dollar per patient och år.
 • Yervoy mot melanom: Kostar 120 000 dollar per patient och år.
 • Blincyto mot leukemi: Kostar 178 000 dollar per patient och år.
 • CAR-T terapier mot blodcancer: Kommer kosta mellan 300 000 - 450 000 dollar per patient när terapierna når marknaden under 2017.
De fyra förstnämnda referensprodukterna kostar alltså runt 150 000 dollar per år och förlänger överlevnaden med några månader kontra standardbehandling. INTUVAX har mycket bättre resultat än dessa (även om såklart patientunderlaget är litet än sålänge). INTUVAX tycks förlänga överlevnaden med år snarare än några få månader och ett troligt pris för INTUVAX när det når marknaden är någonstans i intervallet 150 000 - 250 000 dollar per patient. INTUVAX ges vid två (alt. tre) tillfällen och leder till en vaccination som håller under många år kontra ovanstående läkemedel som alltså kostar ca 150 000 dollar för varje år patienten lever. Dessutom ger INTUVAX inga allvarliga biverkning kontra samtliga fem ovanstående läkemedel som alla har allvarliga grad 3 samt grad 4 biverkningar. Quality of Life ökar alltså otroligt mycket med INTUVAX. 
      

Ett behandlingspris på 150 000 dollar för INTUVAX är att anse som konservativt och något som Redeye borde korrigera till.

 
Flertalet gånger har denna kritik framförts till Redeye men har enbart bemötts av tystnad. Vilket känns ytterst märkligt! Med korrigering för endast ovan två nämnda felaktigheter hade Redeyes kassaflödesvärdering sett ut enligt följande:
 
och deras Bull-Case analys hade sett ut enligt följande:


 
Även dessa scenarion är att anse som konservativ då Redeye räknat på att väldigt få njur-, GIST- samt levercancerpatienter kommer behandlas med INTUVAX. Redeye bortser även från det faktum att INTUVAX troligtvis fungerar långt utanför dessa tre indikationer vilket denna hemsidas analys tar viss hänsyn till och har ett helt annat riktvärde än Redeye: Bolagsvärde november 2015
 
Redeyes analys bygger på daterad information som de vägrar ändra och deras riktkurs är en skymf mot Immunicum.
 
 

2015-11-10 Immunicums presentation på Redeyes event Immunonkologi

 
Nedanstående tankar och sammanställning kan innehålla sakfel då inga anteckningar fördes från presentationen. Presentationen kommer dock att läggas ut på Redeyes hemsida om ungefär en vecka. 
 
VD, Jamal El-Mosleh, höll en presentation hos Redeye i Stockholm på ett event som gick under namnet Immunonkologi. 
 
VD inleder på sedvanligt sätt genom att kort presentera vad bolaget gör. VD väljer att kommentera de olika samarbeten som bolaget har med välrenommerade insitut: Uppsala Universitet (Magnus Essands forskargrupp), National Cancer Institute (NCI) samt Rutgers Cancer Institute (RCI).
 
VD nämner återigen att de är öppna för partnerskap i tidigare skede än efter avslutade Fas II studier. VD informerar om att den kliniska studien i USA, som det refererades till i årsredovisningen, är en studie på njurcancer (mRCC) i kombination med en checkpointhämmare. Vilken checkpointhämmare det blir är ännu inte helt klart. VD nämner också att det eventuellt blir flera kliniska studier i USA vilket får analysen att tro att även levercancer (och säkert flera andra stora värdedrivande indikationer) är aktuella. Just levercancerstudien spekulerade analysen om timmarna innan denna presentation: Årsredovisning 14/15
 
VD talar vidare om att det går att kombinera deras egna produkter med varandra vilket de kommer undersöka mer under året. Analsen spekulerade även om detta timmarna innan presentationen och anar att det kan finnas planer på ett nytt cancervaccin: Årsredovisning 14/15
 
På slutet av presentationen ställer en av åhörarna frågan om det är studier med PD1-hämmare som gäller för kliniska studierna i USA? VD svarar ja, men är noga med att poängtera att bolaget även utvärderar andra typer av checkpointhämmare.

När det gäller den första kliniska studien i USA är det alltså planer för en njurcancerstudie och då gissar analysen att det blir med en PD1-hämmare. Då är det troligtvis Bristol-Myers Squibbs Opdivo som är mest aktuellt. Det skulle även möjligtvis kunna vara Mercks Keytruda. 
 
När VD säger att de tittar på andra checkpointhämmare för kliniska studier gissar analysen att det i såfall är Roche eller AstraZenecas PDL1-hämmare som kan vara mest aktuella för någon ny studie. Även Bristol-Myers Squibbs Yervoy, som är en CTLA-4 hämmare kan vara aktuell även om det känns mindre troligt.  
 
Immunicum kommer alltså med största sannolikhet att snart ha två stora kliniska studier på njurcancer. MERECA-studien i Europa som är en kombinationsstudie mellan INTUVAX + Sunitinib och sedan en studie i USA där INTUVAX testas med en PD1-hämmare. Detta känns väldigt lyckat då Immunicum i princip har helgarderat sig och sågott de kan säkrat att deras preparat ska ingå i standardbehandling av njurcancer. 
 
Sutent är idag förstahandsvalet för njurcancerpatienter och omsätter årligen över 10 miljader kr. Sutent är godkänt för tre olika indikationer: mRCC (njurcancer), GIST samt  pNET där mRCC (metastaserad njurcancer) är den överlägset största av de tre. Detta skallrar om vilka stora värden som kan komma att bli aktuella för INTUVAX i enbart njurcancer om bolaget lyckas i sin Fas II studie. 
 
 
 

2015-11-10 Reflektioner från årsredovisningen

 
Immunicum släppte sin årsredovisningen i fredags den 6 november. 
 
Analysen väljer att spekulera och dra slutsatser om uppgifter som ännu inte presenterats av bolaget. Flera av dessa spekulationer har funnits en längre tid hos analysen dock har det inte funnits tillräckligt på fötterna och spekulationerna har känts för osäkra för att publicera. I samband med att årsredeovisningen kom har analysens teser stärkt och därav presenteras de för marknaden.
 
Lär mer här: Årsredovisning 14/15
 
 
 

2015-11-06 Immunicum släppte idag sin årsredovisning

 
Flera intressanta noteringar görs som faller i linje med annan information som analysen upptäckt och som marknaden inte observerat. Återkommer med ett längre inlägg när texten är färdigskriven. 
 
 
 

2015-11-05 Immunicum närvarar hos Redeyes Immunonkologi event på tisdag 

 
Tisdag den 10:e november har Redeye Temaevent Immunonkologi i Stockholm. Närvarande bolag är Immunicum, Targovax, Allgator Bioscience samt Roche
 
 
 
 

2015-11-04 Höjd riktkurs för Immunicum

 
Det fundamentala bolagsvärdet för Immunicum har höjts. Immunicum är enligt analysen och framför allt jämfört med sektorkollegor i USA kraftigt undervärderat på nuvarande nivåer.
 
Immunterapier har blivit mycket dyra på marknaden och ingenting tyder på att en förändring kommer ske. Nedan listas referensläkemedel för att illustrera hur prissättningen ser ut för immunterapier likt INTUVAX:
 
Keytruda mot melanom: Kostar 150 000 dollar per patient och år. 
Opdivo mot lungcancer: Kostar 150 000 dollar per patient och år.
Yervoy mot melanom: Kostar 120 000 dollar per patient och år.
Blincyto mot leukemi: Kostar 178 000 dollar per patient och år.
CAR-T terapier mot blodcancer: Beräknas kosta upp till 450 000 dollar per patient när terapierna når marknaden.
Den gamla bolagsvärdesanalysen byggde på ett uppskattat pris för behandling med INTUVAX på 70 000 dollar per patient. Den nivån känns inte rimlig längre och analysen justerar upp priset för behandling med INTUVAX till 100 000 dollar. Även denna nivå är i underkant då en mer trolig prisbild ligger i intervallet 150 000 - 200 000 dollar. 
 
Den fullt uppdaterade och omskrivna bolagsvärdesanalysen finns att läsa här: Bolagsvärde november 2015
 
 
 

2015-11-03 Fortfarande 30 % kvar till All time high

 
Immunicum har startat denna vecka mycket starkt. Fortfarande är det dock 30 % kvar till all time high som nåddes den 5 december 2013 då en toppnotering nåddes på 49.60 kr/aktie.A Toppnoteringen skedde i samband med rapportering från Fas I/II studien på njurcancerB. I den rapporteringen går det dock inte att dra några slutsatser då överlevnadsdata var i ett väldigt tidigt skede. Det nämns dock att två patienter med dålig prognos har en pågående överlevnad på 15 månader mot förväntade 9 månader med standardbehandling.
 
Sedan toppnoteringen har allting gått strålande för bolaget och dess kliniska studier men aktiekursen pressades under drygt ett års tid på grund av kortsiktiga garanter som var med vid den stora nyemissionen som skedde i juni 2014. Bolagets finanser är goda och nuvarande kapital ska räcka till och med Q1 2017. Utöver detta tillförs bolaget potentiellt ytterligare 15 miljoner från bolagets optionsprogram som löper ut i mars 2016 vilket i så fall gör att kassan räcker till Q2 2017.
 
I augusti 2015 rapporteras det att Fas I/II studien på njurcancer uppvisar en pågående överlevnad för sex patienter med dålig prognos på hela 25.5 månader jämfört med förväntade 9 månader.C Redan i detta skede är det anmärkningsvärt att ett nytt all time high inte nåddes.
 
Nytt PM med interim data från Fas I/II studien släpps troligtvis i samband med börsöppning tisdag den 17 november i samband med att Immunicums forskningschef, Alex Karlsson-Parra, håller en expertföreläsning på ICI Europe. Karlsson-Parra kommer att presentera bolagets INTUVAX och rationalen till varför INTUVAX ska kombineras med PD1-hämmareD. Självklart vill Karlsson-Parra ha uppdaterad data att tala kring och därför är det troligt att ny interim data från Fas I/II studien släpps i samband med börsöppning den dagen.
 
Immunicum är idag ett av de bolag som är mest undervärderade på den svenska börsen. Ett steg i att få en mer korrekt värdering tar bolaget genom att planera för en notering på Stockholmsbörsens huvudlistaE. Listbytet gör att bolaget synliggörs mer och legimiteten ökar. Listbytet medför även att utländska investerare och fonder lättare kan köpa aktier i bolaget vilket troligtvis kommer bidra till en god kursutveckling.
 
Analysens förhoppning är att noteringen på Stockholmsbörsens huvudlista skett tills i maj 2016. Vid den tidpunkten infaller nämligen den årliga ASCO konferensen som är den största cancerkonferensen för kliniska studier. I maj 2016 kommer bolaget ha relevant interim data från den pågående Fas II studien på njurcancer. Bolaget har då bilder från de bortopererade njurarna som är färgade för CD8+ T-cells infiltration. Hög T-cells infiltration korrelerar väl med förläng överlevnad. Bolaget kommer även ha objektiv responsdata från patienter med dålig prognos som fått kombinationen av INTUVAX + Sunitinib. Av de sex patienter i Fas I/II studien på njurcancer som hittills fått kombinationen av INTUVAX + Sunitinib uppvisar 50 % en pågående objektiv responsG. Detta är enormt bra data och lyckas bolaget med liknande resultat i Fas II är framgångssagan ett faktum. 
 
Första interim data från Fas II studien förväntas kring årssiktet.
 
A: www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3792260.ece 
B: http://ir.immunicum.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=811683
C: http://ir.immunicum.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=925408
D: http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-1KXJYX/775882978x0x846086/6573DC79-8A03-4DC2-8591-0904B8860B30/Immune_Checkpoint_Inhibitors_Europe.pdf
E: http://ir.immunicum.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=939517
F: http://phantas.webnode.se/bolagsvarde/
G: https://redeye.solidtango.com/widgets/embed/ndy7rt87?auto_play=false
 
 
 
 

2015-10-30 Immunicum förbereder notering på Stockholmsbörsen

 
 
Detta är ett mycket viktigt beslut för Immunicum då det möjliggör att större utländska placerar lättare kan köpa aktier och därmed ta position i bolaget. Personligen ställdes frågan om listbyte till VD såsent som för några månader sedan men då var svaret att funderingar fanns men inga konkreta planer. Att bolaget nu väljer att växla upp och kliva in på de större listorna tyder på ytterligare stärkt självförtroende och en stark framtidstro för bolaget.
 
Det är svårt att låta bli att inte spekulera i att Fas II studien visat på initialt positiv data i.o.m. att bolaget nu väljer att planera för en notering på Stockholmsbörsens huvudlista. Detta steg hade bolaget såklart inte valt att ta om den initiala datan från Fas II studien var negativ.
 
Dagens PM stärker ytterligare analysens tes om att bolaget med hög sannolikhet befinner sig mycket nära ett första partneravtal: Partneravtal
 
 
 

2015-10-28 Immunicum presenterar på Stora aktiedagen i Göteborg

 
Immunicum kommer att hålla en presentation på Stora aktiedagen i Göteborg den 23 November.
 
Veckan innan dess är Alex Karlsson-Parra på ICI Europe och håller en presentation gällande rationalen till varför INTUVAX bör fungera i kombination med PD1-hämmare. Analysen antar att vi kommer få ett PM med uppdatering av Fas I/II studien på njurcancer senast vid börsöppning på tisdag den 17 November. Detta för att Alex Karlsson-Parra ska ha uppdaterad överlevnadsdata att tala kring vid presentationen. 
 
I nästa vecka har November månad startat vilket bör vara startskottet för en mycket spännande tid då många PM från olika studier, mm kommer presenteras. Förutsatt bra resultat talar detta för en kraftig ökning av aktiekursen. 
 
Jamal El-Mosleh, Immunicums VD, skrev i bokslutskommuniken följande: "Vi hyser stor optimism för Immunicums framtid och jag vågar lova ett mycket spännande och händelserikt år som kommer." 
 
Klas Palin, proffsanalytiker på Redeye, skrev följande: "Närmaste 12-18 månaderna väntar vi oss att ytterligare resultat från studier inom flera olika indikationer kommer släppas, vilket vi bedömer kommer driva ett intresse kring bolaget och ge stöd för en bra kursutveckling. Aktien är en av våra sektorfavoriter."
 
Nedan presenteras ett axplock av vilka PM som kan tänkas komma när:
 
 
 
2015-10-25 Preferred drug of choice - Immunicum ett steg närmare i år jämfört med konkurrenterna
 
 
Dendritic Cell Therapy (DCT) and Chimeric Antigen Receptor (CAR) Therapy Markets 2014 – 2024” är en bok som utkom i slutet på 2014 och kostar ca 15000 - 40 000 kr (beroende på licens). Boken hade identifierat 30 dendritcells vacciner och 12 CAR-T terapier som befinner sig i klinisk eller preklinisk utveckling för olika indikationer. Boken är idag ett år gammal och det kan konstateras att det hänt en hel del intressanta saker under det gånga året. Det finns i dagsläget ingen information om att någon uppdaterad bok är påväg ut för nuvarande år. Analysen har därför gjort en egen uppdaterad version som till stor del baseras på boken men där även ytterligare intressanta potentiella konkurrenter till Immunicum presenteras. En del mindre intressanta bolag som fanns med i boken har helt utelämnats och tas ej upp.
 
2010 blev Dendreons Provenge det första godkända cancervaccinet och förlängde överlevnaden med fyra månader för prostatacancerpatienter. Marknaden satte stor tilltro till att Dendreons Provenge och som högst värderades bolaget till över 70 miljarder kr, vilket alltså är över 100 gånger högre än Immunicums börsvärde. Succén för Dendreon uteblev och detta berodde till stor del på att bolaget hade ett autologt vaccin som alltså behöver skräddarsys för varje patient vilket medför en hög tillverkningskostnad. Deras vaccin såldes för 93 000 dollar per behandling medan deras tillverkningskostnad initialt låg på 70 000 dollar per behandling. Det gick helt enkelt inte att finna kommersialisering av produkten.
 
Från det begränsade patientunderlaget som finns tillgängligt förlänger Immunicums INTUVAX överlevnaden snarare med år än med månader. Företagets VD har dessutom nämnt att bolaget tror att INTUVAX kommer bli Preferred drug of choice på immunterapimarknaden och att deras tillverkningskostnad på sin höjd är ett par tusen dollar.
 
Immunicum har under året som gått förbättrat sin kliniska data markant och därmed dragit ifrån konkurrenterna ytterligare. Om Immunicum i Fas II kan upprepa denna fantastiskt lovande data som uppvisats i Fas I/II är det stora genombrottet ett faktum. Interimdata från Fas II förväntas kring årsskiftet 2015/2016. 
 
Läs ny uppdaterad information här:Konkurrenter
 
 
2015-10-21 Immunicum analyserar markörerna PD1/PDL1 i Fas II studien på njurcancer
 
På ClinicalTrials.gov görs observationen att Immunicum i FAS II studien på njurcancer analyserar markörerna PD1/PDL1. Detta är nytt för Fas II studien då det inte analyserades i Fas I/II studierna på njur- eller levercancer. PDL1 är en biomarkör/protein för att detektera de patienter som har mest nytta av en PD1-hämmare. PDL1 är ofta överuttryckt i tumörer och hämmar immunresponsen.
 
Analysen anser att detta är ytterligare ett tecken på att bolaget riktar sig mot de stora läkemedelsbolagen som har immunkontrollpunktshämmare för tagare av INTUVAX/COMBIG-teknologin. Alltså främst Merck, Bristol-Myers Squibb, Roche samt AstraZeneca.
 
 
2015-10-20 Ny utländsk placerare tar plats bland de tio största ägarna
 
 
 
2015-10-20 Immunicum potentiellt mycket nära att sluta ett partneravtal: 
Läs mer här: Partneravtal
 
 
2015-10-15 Ny stor deal mellan BMS och Five Prime till ett avtalsvärde av 25 miljarder kr.
 
 
Precis som Immunicums INTUVAX fungerar Five Primes FPA008 potentiellt mot många olika sorters cancer. Dock ska FPA008 inte ses som en konkurrent till INTUVAX utan snarare som en ev. framtida kombinationsdrog. FPA008 är en utav de droger som så att säga "lyfter foten från bromsen", medan INTUVAX tillhör den kategori som "trycker på gasen". Analysen skissade tidigare på ett uppköpspris på hela INTUVAX-konceptet som bör landa på över 20 miljarder kr (sidan Uppköpspris är dock under omarbetning).
 
Denna deal är ytterligare ett exempel, i raden av många andra, på vad stora BP-bolag är beredda att betala för bra läkemedelskandidater. Five Prime befinner sig i Fas I med sin produkt FPA008. 
 
 
 
2015-10-14 Insiders har under den senate månaden handlat aktier:
 
Lise-Lotte Hallbäck (ny CFO) inkl. närstående köper 4000 aktier till ett värde av drygt 100 000 kr.
 
Linda Barkemo (ny DCO) inkl. närstående köper 4100 aktier till ett värde av drygt 100 000 kr.
 
Noteras på Immunicums hemsida görs också att Per-Olf Gunnesson numera har befattningen "Advisor Contracts". Gunnesson som idag är 70 år klev 1 oktober av rollen som CFO och ersattes av Lise-Lotte Hallbäck. 
 
Att Gunnesson, som bland annat har 27 års erfarenhet från Astra koncernen, stannar kvar för att bidra vid kontraktsförhandlingar/avtalsfrågor är såklart positivt för bolaget. Med Gunnesson kvar för avtalsfrågor och med Magnus Persson påväg in till styrelsen känns bolaget än mer rustat för att avancera in i djupare partnerdiskussioner.
 
 
 
2015-10-01 Immunicums pipeline växer. 
Bolaget är idag väldigt mycket mer än en one-trick-pony och kan uppvisa hela sex projekt i sin pipeline varav det längst gångna befinner sig i Fas II. Bolaget har som målsättning att utlicensera sina produkter efter genomförda Fas II studier. Det går dock inte att utesluta att tidigare utlicensering sker.
 
 
 
 
 
2015-09-27 Pressmeddelande från MERECA-studien (Fas II på njurcancer) runt årsskiftet  
 
Vad kan vi förvänta oss?
 
 
 
 
2015-09-13 Läste en intressant artikel om Immunicum från 2013: 
http://www.lifesciencesweden.se/forskning/kliniska-studier/forlangd-overlevnad-med-cancervaccin/
 
Rubriken lyder Förlängd överlevnad med cancervaccin och när jag läser vidare står det:
 
”Fem patienter kategoriserades med dålig prognos och placerades i en undergrupp och av dessa hade tre av patienterna en ovanligt svår cancerform, så kallad extensiv sarkomatoid tumöromvandling. Medianöverlevnaden hos dessa tre patienter ligger för närvarande på sex månader från diagnostillfället, vilket kan jämföras mot det väntade tre månader. Sett till hela gruppen av fem patienter med dålig prognos så ligger medianöverlevnaden för närvarande på åtta månader och har alltså redan passerat förväntad överlevnadstid.”
 
Gruppen med dålig prognos som i texten ovan hade en pågående medianöverlevnad på 8 månader har idag en pågående medianöverlevnad på 25.5 månader.
 
Läser vidare i texten och läser följande:
 
”Immunicum, som i våras noterades på Stockholmsbörsens tillväxtslista First North, steg på börsen efter resultatet och nådde under torsdagshandeln en ny rekordnotering på 49:60 kronor aktien”
 
Om analysen på denna sida funnits under 2013 hade den haft ett fundamentalt motiverat värde för Immunicum på ca 45 kr/aktie, baserat på 15 % sannolikhet för INTUVAX att nå marknaden inom njurcancer samt 10 % sannolikhet att nå marknaden inom levercancer. Därmed var Immunicum fullvärderat vid ATH under 2013.
 
Allting har sedan dess, sedan ATH på 49.60 kr, gått strålande för bolaget. Överlevnadsdata som presenterats från njurcancerstudien är såvitt analysen vet den mest imponerande överlevnadsdatan som presenterats från en klinisk studie på solida tumörer. Det märkliga är att aktien idag står i 29 kr. 
 
En anledning till den låga kursen är att aktien har prispressats i samband med nyemissionen. Nästan hälften av pengarna tog in från kortsiktiga garanter som endast var med i emissionen för att snabbt vinna kapital. När stora volymer av aktier ska portioneras ut i en aktie där det råder relativt låg omsättning så pressas aktiekursen ner. Aktien pressades ner under hela 2014, alltså från en toppnotering på 49.60 kr hela vägen till ca 16 kr där den bottnade och planade ut. Därefter började resan uppåt och aktien rörde sig upp mot 40 kr ända tills levercancerstudiens resultat anlände. Marknaden misstolkade dessa resultat då förväntansnivån låg i linje med njurcancerstudien, vilket är helt felaktigt och förklaras mer ingående här: INTUVAX-Levercancer Fas1.
 
Det positivt är att aktien sitter på enormt mycket raketbränsle som kommer att realisera. Kommer korrigeringen redan på måndag? Kommer korrigeringen starta i samband med att klinisk studie på en tredje indikation meddelas? Kommer korrigeringen starta i samband med att interim data presenteras från Fas II? Kommer korrigeringen starta i samband med en notering på Small Cap (bolaget har planer på en sådan) då utländska investerare på ett mycket lättare sätt kan handla med aktien?
 
Dessa frågor är helt omöjliga att besvara, det enda som noteras är en aktie som är kraftigt undervärderad och förr eller senare får ”mr Market” rätt och en kraftig korrigering av kursen kommer då med besked. Vissa saker tar helt enkelt tid, eller som Warren Buffett hade uttryck det:
 
 
 
2015-09-11 Vid lyckad Fas II på INTUVAX i njurcancerindikationen kommer INTUVAX vara på marknaden redan sommaren 2017. 
 
Läs mer här: INTUVAX-Njurcancer Fas2
 
 
 
2015-09-03 Reality Check...
 
När det råder låg omsättning i en aktie och alla större placerare redan har tagit position kan det bli stiltje i aktiekursen. Enligt mig är detta vad som just hänt Immunicum. Omsättningen är väldigt låg och småsparare som säljer eller köper får stort genomslag på aktiekursen. Dock förefaller det helt obegripligt att sälja på dessa nivåer. Kortsiktigt finns egentligen ingen större risk i bolaget. Uppdaterad data från Fas I/II studierna på lever- och njurcancer har precis erhållits och Fas II data från den nyligen startade Fas II studien kommer tidigast delges i december. 
 
Däremot vet vi att det pågår mycket aktivitet på bolaget och eventuellt har vi ett PM om t.ex. en ny studie redan under denna månaden. 
 
Alltså ingen nämnvärd risk på kort sikt, däremot bra möjligheter till positiva kursdrivande PM.
 
Bolagsvärdering är anmärkningsvärd vilket poängterats flertalet gånger. Klas Palin har ett motiverat bolagsvärde på 1 miljard kr och jag har ett motiverat bolagsvärde på 5.6 miljarder kr (http://phantas.webnode.se/bolagsvarde/ )
 
Nedan kommer en liten jämförelse mellan Immunicums amerikanska motsvarighet Northwest Biotherapeutics:
 
Northwest Biotherapeutics:
 
Bolagsvärdering: 5.5 miljarder kr (http://www.google.com/finance?cid=667022 )
Anställda: 12 st
Pipeline: Bolaget forskar på autologa cancervacciner och har i dagsläget sammanlagt fyra projekt. (http://www.nwbio.com/clinical-trials/ )
 
Deras längst framskridna projekt är DCVax-L mot hjärncancer och här pågår Fas III studie. Ingen tillgänglig data från Fas III studien finns än. I Fas II finns data offentliggjord från de 51 patienter som ingick i den studien. Median OS för hela gruppen med 51 hjärncancerpatienter blev 18.3 månader att jämföra med förväntad medianöverlevnad på 14.5 månader med standardläkemedel. (http://www.nwbio.com/nw-bio-reports-promising-survival-data-51-gbm-patients-treated-dcvax-l/ )
 
Northwest Biotherapeutics har kliniska studier på autologa (kroppsegna) cancervacciner som är väldigt dyra att tillverka och det är svårt att hitta ekonomi i dessa produkter. Produkterna kan säljas för gissningsvis närmare 100 000 dollar per patient och tillverkningskostnaden motsvarar ofta hälften av detta belopp.
 
Immunicum
 
Bolagsvärdering: 0.55 miljarder kr
Anställda: 10 st
Pipeline: Bolaget forskar främst på allogena (främmande) cancervacciner och har i dagsläget fem projekt. 
 
Bolagets längst framskridna projekt är INTUVAX mot njurcancer och här pågår Fas II studier. Ingen tillgänglig data från Fas II studien finns än. I Fas I/II finns data offentliggjord i flera PM. Median OS för hela gruppen med 11 patienter med njurcancer ligger just nu på 26.5 månader (ökar fortfarande) vilket ska jämföras mot förväntade 15.2 månader med standardläkemedel.
 
Immunicum har kliniska studier på allogena cancervacciner som är billiga att tillverka. Produkten kan säljas för gissningsvis minst 100 000 dollar per patient och tillverkningskostnaden är endast ett par tusen dollar.
 
Finns det någon som tycker att Northwest Biotherapeutics ska vara värderat 10 gånger högre än Immunicum? Jag kan i alla fall argumentera för det omvända.
 
 
2015-08-13 Immunicum lämnar vid lunch uppdaterad data kring nuvarande levercancerstudie:
 
 ir.immunicum.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=928511
 
Data för levercancerstudien fortsätter att utvecklas positivt, dock har patientrekryteringen dragit ut på tiden och det är fortsatt tre patienter kvar att rekrytera till studien. Bolaget meddelar också att man troligtvis redan i år kommer meddela marknaden om hur man kommer bedriva projektet framåt. Analysen tolkar detta som att marknaden kommer delges information om hur Fas II studien planeras att genomföras.
 
Överlevnadsdata för patienten med gallgångcancer början närma sig en fördubbling mot förväntad överlevnad vilket såklart är positivt även om det såklart inte går  att dra några slutsatser från en patient.
 
Noteras görs också att bolaget har valt att vara mycket mer återhållsamma med detaljer i dagens PM. Troligtvis har bolaget valt denna linje för att marknaden bättre ska kunna ta till sig informationen så att förvirringen som uppstod vid förra uppdateringen inte ska uppstå igen. 
 
Då detaljer saknas i dagens PM kommer heller inte INTUVAX-Levercancer Fas1 sidan att uppdateras med ny överlevnadsdata. Gissningsvis erhålls ett mer detaljerad PM mot slutet på året då data har hunnit mognat mer.
 
 
 
2015-08-13 Ibland har man lite tur när man googlar runt på allt mellan himmel och jord som rör immunonkologi.
 
Gissa vilket bolag som kommer vara en av tre partners på Immune Checkpoint Inhibitors (ICI) konferensen i Tyskland 16-18 November? Precis, Immunicum är ett av dessa bolag. 
 
Och varför är då detta så intressant?
 
Jo, ICI var det hetaste området på årets ASCO där bl.a. flera olika PD1-hämmare har visat på fantastiska resultat. Nu ska alltså Immunicum vara med och sponsra denna konferens! Hmm... Varför då? Immunicum har ju ingen studie med någon ICI utan endast med TKI-hämmare? Varför ska man vara där och synas?
 
När jag läser vidare hittar jag information om att Alex Karlsson-Parra kommer vara en av expertföreläsarna under dessa konferensdagar. Rubriken för hans föreläsning lyder: "The Rationale For Combining INTUVAX, An Allogenic Cell Based Cancer Vaccine With ICIs"!
 
Immunicum har idag ingen studie med någon ICI alltså kommer den tredje indikationen med högsta sannolikhet vara med en sådan och då kommer vi troligtvis väldigt snart ha ett PM gällande detta. 
 
Jag noterar att av de stora BP som har INI produkter så närvarar Roy Baynes som är Senior VP från Merck vilket ytterligare får mig att tro att den tredje kombinationen kommer bli i samarbete med Merck och i så fall landar vi på en kombinationsbehandling mellan INTUVAX och Mercks Keytruda.
 
http://immunecheckpoint-europe.com/event-details/agenda/
 
Detta är i så fall väldigt stort för Immunicum och otroligt spännande. OM mina antagande stämmer (jag kan såklart helt vara ute och cykla) och vi får ett PM om detta så bör det trycka upp aktiekursen REJÄLT.
 
Bavarian Nordic, som är ett cancervaccin bolag i Danmark, kombinerade deras vaccin med BMS ICI produkt Yervoy. Den studien ledde sen till ett avtal med BMS som var värt 8 miljarder kr. Nu verkar alltså Immunicum vara påväg att kopiera detta framgångsrika recept.
 

 

 
2015-08-04 Nytt PM om överlevnadsdata från Immunicum: ir.immunicum.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=925408
 
Att flertalet patienter fortfarande lever är såklart otroligt positivt och det korrelerar väl med den blåa linjen på Kaplan-Myers kurvan som finns att skåda en bit ner på denna sidan: phantas.webnode.se/intuvax-levercancer/
 
Jag kan inte hitta någon annan klinisk cancer studie med 200 % förlängd överlevnad jämfört med standardbehandling! 
 
Om Immunicum i slutet på året, i deras Fas II, lyckas visa på lika fin infiltrationsdata som i deras Fas I/II studie så indikerar det på att Fas II minst kommer bli lika framgångsrik som Fas I/II studien redan är. Troligtvis framgångsrikare i.o.m. att Sutent sätts in tidigare i de sjukaste patienterna. Immunicum är verkligen påväg mot någonting enormt stort med sitt INTUVAX! 
 
Tänk om INTUVAX blir "preferred drug of choice", alltså den produkt som ALLA vill kombinera sina produkter med inom immunterapi. Då går det verkligen inte att uppskatta ett pris på INTUVAX värde. 
 
Ny uppdaterad överlevnadsdata: phantas.webnode.se/intuvax-njurcancer/
 
Under perioden Sep 2013 till Feb 2014 så hade Immunicum en kurs på mellan 30-42 kr med en topp på hela 49 kr. 
 
Vad visste man då vid denna tidpunkt? 
 
*Att samtliga 11 patienter i njurcancer hade rekryterats och att 2 patienter hade passerat förväntad överlevnad. Alltså fortfarande stor osäkerhet på om INTUVAX har någon som helst effekt vad gäller överlevnad i människa. 
*Att bolaget fått godkänt att starta en levercancer studie. Dock ingen överlevnadsdata. 
*Många viktiga patent hade fortfarande inte fått godkänt, vilket är avgörande för att bolaget ska kunna få till ett partneravtal. 
 
Vad vet vi idag? 
 
*Njurcancerstudien visar upp enastående överlevnadsdata på 200 %, utan biverkningar, och ökar fortfarande för samtliga grupper. Troligtvis en av de absolut bästa överlevnadssiffrorna som någonsin har presenterats i en cancerstudie. 
*Levercancerstudien visar på lovande interim data. I denna indikation finns endast ett godkänt läkemedel (Nexavar) och levercancer kommer att bli den största cancer indikationen i.o.m. många insjuknande i Asien. 
*Alla patent rörande INTUVAX har blivit godkända och det är möjligt för bolaget att redan nu föra samtal med BP. 
*Immunicum planerar ytterligare kliniska studier och troligtvis i kombination med en PD1-hämmare. 
*Immunicum har förvärvat en adenovirusvektor för att kunna driva SUBCUVAX till klinik. Vektorn kan även användas för onkolytisk behandling.
*Foskningschefen hos Immunicum blir tilldelad Athena-priset som är forskningsvärdens finaste pris för kliniska studier. Juryns motivering: "Ett kreativt och innovativt angreppssätt i utvecklingen av terapeutiska cancervacciner som aktiverar patientens eget immunförsvar att angripa tumörcellerna. Genom att använda immunceller från friska blodgivare, i stället för från patienten själv, kan metoden ge fler svårt sjuka cancerpatienter tillgång till effektiv behandling. Ett grundligt, uthålligt och utmanande forskningsarbete som står på gränsen till ett stort genombrott." 
* Immunicum förser National Cancer Institute med teknologi för CRISPR/Cas9-system där NCI får använda Immunicums adenovirusvektor. Eugene Barsov, M.D., Ph.D., forskare, på AIDS & Cancer Virus Program på Leidos Biomedical Research, Inc kommentarar följande: "Vi tittade på flera olika adenovirus-vektorer men fastnade för Immunicums variant. Med hjälp av denna vektor kan vi i vårt cellmaterial aktivera eller inaktivera gener som vi vet spelar en central roll i funktionen av immunsystemet" 
*Lovande preklinisk data för det viktiga CD70 projektet har presenterats. Detta kan leda till affärer med CAR-T bolagen (Juno, Kite Pharma, mm) då de är i stort behov av bättre expansionsprotokoll.
*Immunicum har fått presentera på ASCO 
 
Immunicum hade alltså en kurs på långt över 40 kr redan under 2013. För att nu ligga på runt 30 kr. Allting har gått strålande för bolaget de senaste två åren och långt över allas förväntningar. Aktiekursens resa har inte börjat än
 
Fundamentalt motiverat värde återfinnes här: phantas.webnode.se/bolagsvarde/
 
 
2015-07-15 Argos Therapeutics, Immunicums största konkurrent på njurcancer, meddelar att deras Fas 3 studie med AGS-003 + Sunitinib på njurcancer är färdigrekryterad: 
 
ir.argostherapeutics.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=922208
 
Mer om Argos Therapeutics AGS-003 vaccin finns att läsa längre ner på denna sida: INTUVAX-Njurcancer Fas1
 
 
2015-07-13 Immunicum meddelar att Lise-Lotte Hallbäck kommer bli ny CFO för Immunicum. 
 
Per Olof Gunnesson, som nyligen fyllt 70 år, kliver därmed åt sidan men kommer enligt bolaget finnas kvar som konsult vid avtalsfrågor. Att Per Olof Gunnesson även fortsättningsvis kommer vara knuten till bolaget är tacksamt då han sitter på relevant kunskap samt lång erfarenhet från läkemedelsbranschen.

 

 
2015-06-08 På plats och deltog på Småbolagsdagen på Sheraton Hotell i Stockholm. 
 
Huvudfokus var dock att lyssna på Immunicum.
Noterar att vi redan i år kommer tilldelas någon form av interim data från Fas II på RCC. Troligtvis T-Cells infiltration på de bortopererade tumörerna i de patienter som hunnit rekryterats till studien.
 
Bolaget är även i slutfasen av planerandet för start av ny klinisk studie. Analysen gissar på INTUVAX i kombination med någon PD1-hämmare på någon immunogen indikation.Gällande vilken indikation det blir gissar analysen på lungcancer. Flera forummedlemmar spekulerar i gallgångscancer, just i.o.m. att Immunicum råkar ha en sådan patient med i deras levercancerstudie och som har överlevt längre än väntat. Dock är gallgångscancer en för liten indikation, plus att det inte går att dra några slutsatser av en patien. Därför är denna indikation inte aktuell. Flera spekulerar även i att det blir en studie på levercancer i kombination med Nezavar. Detta är heller inte troligt då Immunicum i nuvarande studie i levercancer kan styra om mot kombinationsstudie i kommande Fas 2.
 
Analysen gissar på att den nya indikationen blir på NSCLC (icke-småcellig lungcancer) eller på koloncancer. Båda dessa två indikationer anses som mycket immunogena (mer än njurcancer!) vilket troligtvis gynnar INTUVAX. Dessutom är detta enormt stora indikationer och en studie i någon av dessa vore enormt värdehöjande för bolaget och dess aktieägare.
 
Analysen spekulerar även i att denna nya indikation kommer vara tillsammans med en BP-partner som tillhandahåller sitt läkemedel (troligtvis en PD-1 hämmare, PD-L1 hämmare eller CTLA-4 hämmare). Dock är det inte troligt att partnern sponsrar studie utan endast läkemedlet. Detta kommer dock snabbt ändras om INTUVAX visar på bra data i en Fas I/II studie.
 
Tillfälle gavs även att enskilt samtala med Jamal El-Mosleh och han uppfattas som mycket positiv till bolaget. Gällande ASCO var det som bekant Jamal, Alex samt Henrik som åkte på. Nästa vecka startar Bio International Convention i Philadelphia och ditt åker endast Jamal från bolaget.
 
 
2015-05-31 Annalysen uppmärksammar att det viktiga patentet med titeln ”Composition for inhibiting tumor cell proliferation” blivit godkänt i USA:
 
http://www.uspto.gov/web/patents/patog/week20/OG/patentee/alphaI_Utility.htm
 
http://www.freepatentsonline.com/9034317.pdf
 
Gerhard Miksche, som under åtta år var chef för Astras patent och varumärkesavdelning, gav för några år sedan följande utlåtande gällande Immunicums patentportfölj:
 
”Immunicums patentportfölj är varierad och väl anpassad till bolagets affärsidé. Trots att omkring hälften av grundpatentets giltighetstid har gått, så skyddar senare inlämnade patentansökningar viktiga förbättringar av grundkonceptet vilket ger monopol som sträcker sig långt bortom utgången av grundpatentet. Den huvudsakliga uppfinnarens goda förståelse för patentsystemet är en icke försumbar tillgång för företaget”
 
Därmed har Immunicum fått ytterligare ett COMBIG-patent godkänt på den viktiga USA marknaden som skyddar deras produkt INTUVAX. Detta patent skyddar INTUVAX fram till och med 2030. Att få COMBIG-patenten godkända är av yttersta vikt inför kommande partnersamtal och med detta godkännande ökar Immunicums förutsättningar för ett lukrativt partneravtal under 2016-2017.

 

 
2015-05-17 Ny intervju: 
 
http://neurostock.se/2015/05/sondagsintervjun-jamal-el-mosleh-vd-immunicum/
 
2015-05-13 Ny intervju med Immunicums VD finns här: 
 
www.redeye.se/intervju/immunicum/immunicum-ger-sin-syn-pa-senaste-tidens-spekulationer-kring-nyheter-fran-bolaget
 
Två intressant notering bör göras:
"Vad gäller de två patienter som inte hann erhålla full vaccination skall man komma ihåg att terapeutiska cancervacciner inte fungerar på samma sätt som till exempel cytostatika där man kan räkna med effekt från första dos för de patienter som svarar. Cancervacciner ger oftast effekt ”på sikt” när immunförsvaret har tillåtits att adekvat aktiveras över tid och dessutom är det viktigt med uppföljande vaccineringar efter första dos för att effekten skall bli tillräcklig."
 
Denna notering har analysen redan gjort. Vänligen se Kaplan-Meier illustrationen på INTUVAX-Levercancer Fas1
 
"Om vi hade velat "optimera" våra data så skulle vi ha kunnat lägga till tiden från utsättande av first-line fram till första vaccination vilket i mediantid hade förlängt överlevnadstiden med ca 1.8 månader för de patienter som hittills inkluderats i vår studie."
 
Även denna notering har INTUVAX-Levercancer Fas1 analysen redan gjort, även om analys endast uppskattade "glappet" till 1 månad medan det nu enligt VD är på hela 1.8 månader. Ur ett jämförelseperspektiv kan alltså denna tid läggas till på samtliga av patienterna i studien. Med detta tillägg har alltså samtliga patienter med bra marginal passerat förväntat överlevnad. Detta visar tydligt att Immunicum inte på något sätt försökt att optimera siffrorna i sina PM. De hade kunnat skriva "Samtliga patienter som erhållit alla vaccinationer har uppvisat förlängd överlevnad". En sådan formulering hade troligtvis gjort att aktien hoppat upp från dåvarande 36 kr upp över ATH (>42 kr). Istället har det motsatta skett då vissa på marknaden uppfattade PMet som otydligt vilket gjort att aktien felaktigt har pressats ner till 25 kr. Detta har skapat ett otroligt bra köpläge då aktie fundamentalt sett borde stigit av de PM som släppts. På längre sikt är därför allt annat än en kraftig uppvärdering uteslutet.