2017-09-28 Kommentarer på dagens PM från levercancer/HCC studien 

Del två av HCC studien inkluderar ytterligare 6 patienter och idag skriver bolaget i PM ett sammanställt resultat av del 1 och del 2 i HCC-studien och följande kan utläsas: 

”Bevis på systemiskt immunologiskt svar på behandlingen, mätt som en ökning av tumörspecifika, interferon-gamma-producerande CD8 + T-celler i blodet, påvisades hos 9 av 13 utvärderbara patienter (69 procent).” 

Vi får här alltså inte någon explicit information om de sex ny patienterna (som alla aktieägare väntat på) som alltså fått ilixadencel + sorafenib i samband med diagnosen av HCC utan bolaget skriver: ”Mer djupgående gruppanalyser - och analyser av enskilda patienter pågår och den fullständiga analysen kommer att beskrivas mer detaljerat i en välrenommerad vetenskaplig tidskrift.” Detaljerade resultaten kommer alltså att dröja ett bra tag.

En del information går dock att lista ut baserat på den data som presenterats i flertalet PM från HCC-studien.

Först, vad har kommunicerats i tidigare PM?

Efter att de tolv första patienterna hade rekryterats och utvärderas skrev bolaget i ett PM 18 april 2016 följande: 6 av de 9 fullt behandlade patienterna uppvisade en ökad frekvens av dessa interferon-producerande CD8+ T-celler i blodet

En slutsats här borde vara att det var 9 patienter som var utvärderingsbara gällande infiltration i den första delen av HCC studien.

http://immunicum.se/investerare-se/pressmeddelanden/press/?xml_id=2004199&xml_date=201604

 

Sex (6) av elva (11) utvärderingsbara patienter är ännu vid liv.

http://www.immunicum.se/wp-content/uploads/2015/11/Pressmeddelande-151117-RCC-I-II-uppdatering.pdf

 

Fem (5) av elva (11) utvärderingsbara patienter är ännu vid liv.

http://www.di.se/finansiell-information/bolagsnyheter/?NewsId=c3820dd5-8789-4f54-8bcb-c551e6e18b07&newsType=pressreleasesNews

 

Det vi alltså vet är att från del 1 var 11 patienter utvärderingsbara gällande överlevnad och 9 patienter utvärderingsbara gällande infiltration. Troligtvis dog 2 patienter innan infiltrationsdata utlästs.

 

Slutsats
 

Då 6 patienter har lagts till i del 2 men antalet infiltrations-utvärderingsbara patienter endast ökat från 9 till 13 är det alltså ytterligare 2 patienter i förlängningsfasen som inte blev utvärderingsbara. Det går således att fundera kring ifall åtminstone 2 av dessa 6 nya patienter, som alltså fick ilixadencel i kombination med sorafenib, inte har uppnått en överlevnad som är längre än deras förväntade (i.o.m. att de inte var utvärderingsbara). I såfall är det nära till hands att anta att del 2 med ilixadencel + sorafenib inte har presterat några övertygande resultat effektmässigt. Studien är i formell mening en framgång då den inte visade på några svåra biverkningar, vilket var huvudsyftet. Däremot är det samlade intrycket att effektdata ter sig relativt svag. Då ilixadencel i fas II dessutom ska kombineras med ett helt annat preparat (nivolumab) blir känslan att underlaget är magert inför de fortsatta studierna inom HCC.

Slutsatsen är delvis spekulation från min sida, tyvärr är det spekulation man får ägna sig åt när bolaget saknar transparens i sina PM och därmed placerar dess aktieägare i limbo.

Äger inte aktier i bolaget och har inga nuvarande planer på att köpa in mig.

 

2017-09-11 Kommentarer på Immunicums presentation på BioCentury

Har numera en ny blogg på http://phantasaktieblogg.blogspot.se/ där jag kommer skriva om olika intressanta aktier såväl utländska som svenska (däribland biotech) innehav. Men tänker att jag kan använda denna gamla blogg för att ibland skriva av mig om mina tankar gällande framför allt Immunicum som jag mycket noga har följt under flera år. Skriver även en del på twitter för den som är intresserad: 

 

Kommentarer från senaste Immunicum-presentationen:

Först vill jag säga att jag tycker Carlos de Sousas presentation var mycket bra och materialet har lyft sig rejält mot gamla presentationer. 

mRCC: Till MERECA-studien har 69 av 90 patienter rekryterats. Studien förväntas bli färdigrekryterad innan årsskiftet vilket ligger i linje med vad jag tidigare prognostiserat. 


Bolaget skriver dock att resultat väntas 2019 och om bolaget inte kommer delge marknaden några interimresultat innan dess så är det för att de vill samla in all data från tredje part i ett och samma svep (kostsamt och tidskrävande att göra flera gånger). Sen ska resultaten granskas och publiceras av en tidsskrift och då är det mot slutet av 2019 alt. tidigt 2020 som MERECA resultaten kommer vara publika. Ser man till hela presentationen framgår det dessvärre att bolaget inte planerar att släppa någon överlevnadsdata från MERECA-studien förrän tidigast sent 2019, hade de planerat för att släppa data tidigare (t.ex. under 2018) hade de såklart berätta det då detta är det mest värdedrivande för aktieägarna.

HCC: Resultat väntas under 2017 (troligtvis Q4) och då är det mest intressant att se hur det gått för de sex sista patienterna som fått kombinationen Nexavar och ilixadencel. Tidigare har bolaget nämnt att de planerar en fas II/III studie för att nå marknaden fort, nu talar bolagets VD om att de efter denna studie ska in i en fas II-studie. Detta beslut har troligtvis tagits för att det är mycket billigare att driva en fas II-studie än en registreringsgrundande fas II/III studie. Bolaget nämner att de inväntar godkännande för nivolumab då de vill göra fas II studien i kombination med denna (kanske blir det även en kombinationsarm med ilixadencel+Nexavar?). Förhoppningsvis görs fas II-studien tillräckligt stor så att bolaget har möjlighet att ansöka om AA/CMA ifall resultaten är goda.

GIST: Ansökan om studiestart gjordes redan 17 september 2015 till Läkemedelsverket. Att bolaget till dags datum endast rekryterat tre av tolv patienter (!) är, för brist på annat ord, pinsamt och skvallrar om att ledningen/styrelsen fortfarande inte sköter sin viktigaste uppgift. Att få in patienter till de pågående studierna. Resultat väntas 2019 enligt bolaget.

Phase Ib/II (basket trial): Det planeras för en baskettrial i SCC, GC samt NSCLC: Detta låter som en bra strategi då samtliga tre indikationer är immunogena (hög andel somatiska mutationer) och ilixadencel bör ha goda chanser att fungera i dessa. Jag ställer mig dock frågandes till hur ilixadencel ska kunna ges till patienter med lungcancer (NSCLC). Dels så har du bröstkorgen som försvårar injektionen men lungan rör även på sig hela tiden när vi andas vilket borde göra det mycket svårt att injicera en vätska i en tumör. Funderar även lite kring HNSCC/NSCLC som inte är särläkemedelsindikationer. När ilixadencel väl når marknaden för dessa kommer det inte vara mycket kvar av patenttiden (går ut 2031). Hade det då inte varit smartare att i detta läget välja särläkemedelsindikationer så att ilixadencel får 7-10 år särläkemedelsskydd när det väl kommer till marknaden? En fördel är dock att Ilixadencel bör var mycket svårt att kopiera för ett generika företag då vi här talar om levande preparerade celler (advanced therapy), så förhoppningsvis tar det tid innan generika lyckas komma ut till marknaden om de ens lyckas alls vill säga. 

Till sist vill jag för tydlighetens skull säga att jag inte äger några aktier i bolaget och har inga nuvarande planer på att köpa in mig heller. En stor anledning som gör att jag inte vill äga aktier är att det finns avsaknad av insiderköp i bolaget (VDs tidigare köp räknas inte då det till stora delar fanns inskrivet i hans kontrakt och alltså sponsrades av oss aktieägare). Den enda som tecknat lite aktier är bolagets CMO som köpte för ca 100 000 kr i samband med sin anställning. Kursen har sedan VD och CMOs köp gått ner med över 30% och är nu i princip på tre årslägsta. Fortfarande dyker inga insiderköp upp och detta är enligt mig en stor varningsflagga och gör att i alla fall jag inte vill investera. Uppsidan borde vara gigantisk om bolaget skulle lyckas fullt ut (kanske en 100-bagger från nuvarande nivåer) men varför kommer det inga insiderköp!? Vill även nämna att jag fortsatt inte har något förtroende för de äldre styrelsemedlemmarna som hittills har haft mycket låg integritet och upprepade gånger fört småspararna bakom ljuset.

 
2017-07-01 SOMMAR, och bloggen kommer tillbaks någon gång i augusti...

...och då eventuellt i en ny tappning

2017-05-16 Immunicum: ...och varför vi bör vara försiktiga gällande antaganden om positivt utfall i MERECA-studien 

I de flesta cancerindikationer korrelerar en hög infiltration av CD8+ T-celler med förlängd överlevnad. När det gäller just njurcancer(RCC) verkar så inte vara fallet vilket Jochems & Schlom i sin artikel ”Tumor-infiltrating immune cells and prognosis: the potential link between conventional cancer therapy and immunity” redogör för:

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3229261/

I Jochems & Schlom artikel refererar de i sin översikt till en gemensam trend d.v.s. att patienter med ”hög” CD8+ infiltration i den borttagna njurtumören uppvisar en sämre långtidsöverlevnad. Noterbart är att gränsen mellan ”hög” och ”låg” infiltration av CD8+ oftast har satts vid medianvärdet för hela patientgruppen d.v.s. det blir alltid 50 % av patienterna som kommer att betraktas som om de hade en ”hög” infiltration, oavsett om infiltrationen i hela gruppen är tämligen beskedlig.

Immunicums definition av massiv infiltration är >600 CD8+ celler/mm2 och en sådan nivå erhölls i fem av tolv bortopererade njurar i fas I/II studien (infiltrationen i MERECA uppges ligga i linje med dessa). Detta kan jämföras med en gräns för ”hög” infiltration i Jochems & Schloms refererade artiklar där CD8+ infiltrationen låg på 64 CD8+ celler/mm2 (Jensen et al, 2009) och 91 CD8+ celler/mm2 (Donskov et al, 2006).

Jochems & Schlom refererar även till (Nakano et al, 2001) som sticker ut extra mycket eftersom gränsen här var satt vid 200 CD8+ celler/mm2 och där skillnaden i överlevnad var signifikant så satte man först gränsen för hög/låg på medelvärdet (inte median) vilket innebar att 35 % av patienterna överskred den satta gränsen på 200 CD8+ T celler/mm2 (att jämföra med Immunicums resultat där 5 av 12 patienter hade över 600 CD8/mm2). Överlevnaden för de med hög infiltration var signifikant sämre än överlevnaden hos patienter med låg infiltration. Betyder detta att INTUVAX, som lyckas få massiv infiltration av CD8+ celler, kommer att misslyckas? Nej, inte nödvändigtvis. 

När Nakano et al. sub-grupperade de patienter med hög infiltration i grupper med hög eller låg frekvens av Ki-67-positiva CD8+ T celler (dvs, prolifererande CD8+ T celler) uppvisade de med en ”hög” CD8 infiltration/högt proliferationsindex, d.v.s. sannolikt de med absolut högsta antalet inom ”hög”-gruppen, en överlevnad som var markant mycket bättre än de med ”hög” infiltration men med ett lågt proliferationsindex. En av slutsatserna i artikeln blev: ”(…) infiltration of tumor tissue by CD8+ T cells bearing more pronounced proliferative activity could reflect effective antitumor immunity”. Är det denna typ av prolifererande CD8+ T celler som induceras med en INTUVAX-behandlingen? Detta vet man inte då sådan mätning aldrig gjordes.

Ovanstående text skrapar på ytan på ett extremt komplicerat ämne - immunförsvaret. Mycket av de processer som sker är fortsatt inte kartlagda och det är såklart extremt svårt att veta hur utfallet av MERECA-studien kommer bli. Varje investerare bör tänka efter och inte satsa mer än man är beredd att förlora. Jag står fortsatt vid sidlinjen och observerar.

 
2017-04-24 Wilson Therapeutics: Tar ett välförtjänt kliv uppåt

Wilson Therapeutics tar ett stort välförtjänt kliv uppåt med 45 % i den öppnande handeln för att sedan falla tillbaks något. Varför går aktien upp just nu? Bolaget har ju egentligen inte presenterat speciellt mycket nytt jämfört med i december 2016 då fas II presenterades. 

Anledningen är att DNB höjer riktkursen från 80 kr till 135 kr. Detta är enligt mig helt väntat och troligtvis kommer Carnegie och ABG göra samma sak och höja upp sina riktkurser från 60 resp. 82 kr.

Jag har själv en uträknad riktkurs på 136 kr som gjordes i min analys (2017 januari - Grundanalys & Värdering) tidigare i år. Jag anser alltså att kursökningen är mer än välförtjänt MEN den borde kommit redan i december när de positiva fas II data presenterades. Att marknaden nu går i spinn på riktkursen som en enskild analysfirma skriver, som dessutom för alla insatta var väntad, visar på vilket osunt börsklimat vi har just nu. Det stora kollektivet av småsparare springer kors och tvärs och jagar snabba pengar och jag ser nu samma osunda tecken som jag gjorde innan den stora IT-kraschen. Väljer därför att ligga likvid med över 50 % av mitt kapital för att minska ett eventuellt bakslag på börsen.

Vill återigen poängtera att jag anser att Wilson Therapeutics aktiekurs ska upp och att detta var ett steg i rätt riktning. Det jag vänder mig mot är att marknaden borde reagerat såhär i december och inte nu när analysfirmorna, helt väntat, höjer sina riktkurser till följd av de positiva fas II resultaten.

 
2017-04-24 Immunicum: Fool me once, shame on you; fool me twice, shame on me
Vart tog den riktade emissionen vägen? Jag har inte svaret på detta. Rent spekulativt, kanske institutionella investerare anser att nuvarande produktionsprocess inte är tillräckligt skalbar? Kanske vill de ha mer fas II data innan de vill investera? Kanske får de inte investera i bolag som är noterade på First North? Jag har faktiskt ingen aning men kan iallafall konstatera att den riktade emissionen fortfarande inte blivit av.
 
Det jag däremot vet är att under de senaste åren har inte allt gått som planerat för bolaget. Vet även att bolaget nu har en relativt hög burnrate. Bolagets kassa räcker, tekniskt sett, året ut. Innan dess kommer den dock fyllas på vilket troligtvis sker i Q3 i samband med noteringen på Stockholmsbörsen (påfyllning kan även komma i Q2 eller Q4). En farhåga är ifall bolaget inte lyckas attrahera institutionella placerare, i så fall finns risken för att det blir en företrädesemission för befintliga aktieägare. Väljer att blicka tillbaks för att se för hur bolaget agerat historiskt under det senaste ett och ett halvt året:
 
 • 3 december 2015 - Kallelse till årsstämman inkommer med bl.a. följande punkt i dagordningen

Som framgår i bilden nedan beslutades på årsstämman i december 2015 att styrelsen skulle få rätten att fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av högst 2 003 000 aktier. 

Aktieantalet skulle då alltså öka från 20 miljoner aktier till 22 miljoner aktier vilket endast är en utspädning på 10 %.

 • 25 april 2016 - Bolaget annonserar om emission av sammanlagt över 11 miljoner aktier

Drygt fyra månader efter årsstämman annonserar (se bilden nedan) Immunicum om planerna på att genomföra en stor företrädesemisson om 111 MSEK plus en övertilldelningsoption om 20 MSEK. Alltså ca 6 000 000 nya aktier. Utöver detta vill bolaget klubba igenom ytterligare 5 040 000 aktier i en riktad emission. 

Sammanlagt blir det över 11 000 000 nya aktier och en utspädning om 55 %, att jämföra med standardformuleringen från protokollet några månader tidigare där bolaget talade om endast 10 % utspädning.

Storägaren, som även sitter med i styrelsen, ställer upp som garant i företrädesemissionen. Bolaget lovar att pengarna utöver MERECA-studiens utvidgning till USA ska gå till att genomföra två melanomstudier i kombination med checkpointhämmare, en som first-line i USA samt en som second-line i Sverige. Detta löfte från styrelsen säkerställer, enligt mig, att bolaget kommer lyckas att fylla nyemissonen och att garanterna (däribland storägaren som sitter i styrelsen) inte behöver gå in med några mer pengar i bolaget. 

Det vi idag med säkerhet vet är att småspararna, mig själv inräknat, godtroget tog hela emissionen. Vi vet även att det inte har startats några melanomstudier med checkpointhämmare och att det idag t.o.m. är troligt att några sådana inte kommer att startas. 

 • 27 mars 2017 - Kallelse till årsstämman inkommer med bl.a. följande punkt i dagordningen

Nu kommer Immunicum med en ny dagordning till årsstämman och historien upprepar sig. Jag läser denna gång att bolaget vill fatta beslut om nyemission av högst 2 595 000 aktier, vilket även denna gång motsvarar endast 10 %. 

Möjligen är detta ett standardförfarande, men med tanke på styrelsens tidigare agerande i frågan är detta en av anledningarna till att jag idag inte äger aktier i bolaget. Jag vill bl.a. först se hur det går med kapitalanskaffningen innan jag återigen ev. överväger att ta en position i bolaget.

Noterar även att inga insiderköp, undantaget en nytillträdd CMO som tecknat 4800 aktier, har ägt rum på senare tid trots att aktiekursen pressats kraftigt. Nej, nytillträdde VDs insiderköp räknas inte då största delen av hans inköp var inskrivet i hans kontrakt vid anställning). 

När en kurs blir kraftigt nedpressad och det inte kommer insiderköp är det alltid en varningsflagga enligt mig (Jämför t.ex. med när Hansa Medicals kurs under 2015-2016 rasade från toppen på över 70 kr ner till under 20 kr, då kom det massor av insiderköp). 

Vill poängtera att jag förstår att detta inlägg förmodligen sticker i ögon på de som valt att följa min blogg p.g.a. att de är intresserade av Immunicum och uppskattar bolaget. Tanken med bloggen är dock att jag skriver om de bolag som jag är intresserad av oavsett om det är positiva eller negativa tankar/inlägg (Har för övrigt även kritiserat Hansa Medical som jag tycker har skött sin IR dåligt). Mitt synsätt gällande Immunicum är att jag inte vågar chansa och vara aktieägare just nu. Ett klassiskt investerartips är trots allt att; när sagan förändras till det sämre så ska man kliva av! Som den något hårda rubriken antyder står jag hellre vid sidlinjen och avvaktar vad som händer med kapitalanskaffningen. Ur positiv synvinkel vill jag fortsatt hävda att Immunicum potentiellt kan vara det mest felvärderade bolaget på börsen med en minst tiofaldig uppsida sett på något års sikt.

 
 
2017-03-30 Immunicum: Intervju hos Redeye med freudiansk felsägning?

Redeye har gjort en videointervju med Carlos de Sousa som kan ses i sin helhet på följande länk: 

beta.redeye.se/company/immunicum/531186/immunicum-video-interview-ceo-carlos-de-sousa#company-navigation

Vad som är intressant är att de Souza säger: "median survival is already past four years". Detta är såklart något som han egentligen inte ville säga publikt då bolaget försöker få data från fas I/II publicerad i en vetenskaplig artikel. Faktum är dock att hans uttalande stämmer väldigt bra med mitt diagram. Nedan ses överlevnaden som statusen var i september. Om samtliga fem då överlevande passerar den nedersta patienten (som avled efter 48mån) så landar medianen för gruppen som helhet på 48 månader, alltså 4 år, precis som de Sousa säger i intervjun.

 

2017-03-21 Hansa Medical: Redeye gör en monsterhöjning med 116 % av riktkursen

Hansa Medicals aktie har gått extremt bra under 2016 (från 25 kr till 116 kr) och vida passerat Redeyes riktkurs på 74 kr per aktie. Trots att det enligt mig, inte har framkommit någon substantiell ny information sedan förra Redeye-analysen (undantaget en misslyckad studie) väljer alltså Redeye att "göra ändringar i analysen" och därmed höja riktkursen från 74 kr till hela 160 kr. En höjning med 116 %!

Detta är inte seriöst men självklart känner Redeye sig tvungna att göra en rejäl höjning om de fortsatt vill ha kvar Hansa Medical som kund. Vill poängtera att jag med inlägget per se inte ifrågasätter en riktkurs på 160 kr per aktie. Det jag ifrågasätter är dessa köpanalyser som vänder kappan efter vinden. 

Använd köpanalyser för att få en bra överblick av vad ett bolag gör och hur deras verksamhet ser ut. Vad gäller riktkurser, speciellt på biotechbolag, bör man ta dem med en stor nypa salt och helst helt bortse från dem.

 
2017-03-20 Immunicum: Största konkurrenten (?) misslyckas i sin fas III-studie på mRCC 

Argos Therapeutics främsta kandidat, Rocapuldencel-T (AGS-003), har med största sannolikhet misslyckats i deras fas III-studie på metastaserad njurcancer. 

Argos Therapeutics var länge Immunicums största konkurrent. AGS-003 är precis som INTUVAX ett cancervaccin men AGS-003 är autologt (kroppseget) medan INTUVAX är allogent (främmande). AGS-003 behöver alltså skräddarsys från varje cancerpatient vilket medför höga produktionskostnader, medan INTUVAX tas fram från restprodukter vid blodlämning. AGS-003 har passerat Fas II som var en kombinationsstudie på metastaserad njurcancer med AGS-003 + Sutent och resultaten från fas II kan ses nedan.

AGS-003 befann sig i slutet på fas III där AGS-003 kombineras med Sunitinib. En oberoende övervakningskommitté har nu beslutat att Fas III studien ska avbrytas p.g.a. avsaknad av effekt. Immunicum har länge själva hävdat att det är tveksamt om AGS-003 kan trigga igång ett tillräckligt bra immunförsvar för att få en adekvat effekt och de verkar alltså få rätt i det påståendet:

seekingalpha.com/article/4050153-argos-therapeutics-store-adapts-failure

Viktigt att poängtera är att INTUVAX alltså bygger på en helt annan tekonologi än AGS-003. Nedan syns Immunicums senaste publicerade resultat som är från September 2016. Patienterna kan delas in i två subgrupper, intermediär prognos (gröna staplar) samt dålig prognos (blå staplar). Patienterna kan även ytterligare splittas ner på nivåer utifrån vilken förväntad överlevnad de har baserat på deras mer detaljerade diagnos (hjärnmetastaser, sarkomatoid tumörutveckling) mot känd litteratur (för litteraturreferenser se Immunicum-analysen från april 2016 i menyn ovan). De vertikala strecken visar den förväntade medianöverlevnaden enligt nuvarande litteratur. De fyrkantiga rutorna till vänster visar de patienter som har en hög CD8+ T-cells infiltration. Kryssen markerar de patienter som avlidit och pilar de som fortsatt lever.

 

2017-03-16 SelectImmune Pharma - Grattis och lycka till!

Nygrundade SelectImmune Pharma verkar ha fått en kompetent och senior VD med tio års erfarenhet från branschen.

Grattis och stort lycka till Jamal! 

 

2017-03-07 Immunovia: Mycket positivt PM inkom under morgonen

www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2017/03/07/immunovia-ab-slutgiltiga-data-fran-omfattande-svensk-studie-bekraftar-att-immray-biomarkorer-sarskiljer-sle-fran-andra-autoimmuna-sjukdomar-med-96-traffsakerhet.html

Marknaden har ännu inte riktigt förstått hur stort Immunovia kan bli. Dagens PM sementerar IMMray-teknologin som en mycket bred plattform som kan fungera för diagnostik av mängder av olika cancer- och autoimmuna sjukdomar. 

Marknaden reagerade med en gäspning på dagens PM, jag passar på att dubbla upp mitt innehav idag och kommer troligtvis under sommaren att göra en djupare analys av bolaget.

 

2017-02-19 Immunicum: Tankar och reflektioner från fredagens webbsändning

Vill börja med att vara extra tydlig och säga att jag tycker att Carlos de Souza verkar ärlig och kompetent. Han gjorde dessutom en mycket bra presentation och jag tror att all den förstärkning som gjorts till bolaget är en absolut nödvändighet och jag ser med tillförsikt på framtiden för Immunicum.

 

Gällande MERECA-studien

...sa forne VD ofta något i stil med att fas II inte kommer rapporteras var tredje månad som var fallet med fas I/II-studien utan att det kanske kommer ske en gång i halvåret, kanske oftare. Aldrig sas det något om att effektdata kommer dröja många år utan marknaden har, sedan MERECA-studien startades för två år sedan, trott att data (i form av CD8+ infiltration, ev. respons i tidiga patienter) kommer presenteras löpande, vilket nu alltså inte kommer vara fallet. Jag ställer mig kritisk till forna ledningen/styrelsen sätt att agera då det ingivits falska förhoppningar hos många av oss aktieägare. Positivt är nu att de Souza är extremt tydlig på denna punkt och säger att data först behöver bli granskad (peer-review) och sedan publicerad i en vetenskaplig artikel innan aktieägarna får ta del av den. Detta för att det i långa loppet ökar värdet för INTUVAX och därmed för oss aktieägare. Dock kommer detta innebära lång tid innan vi aktieägare kommer få ta del av effektdata.  Jag bedömer dessutom att rekryteringen troligtvis tar drygt året ut för MERECA-studien då min uppdaterade bild nedan visar ett tilltänkt scenario gällande rekryteringstiden.

Det innebär att MERECA-studien kommer vara klar, färdigrapporterad, granskad och publicerad runt årsskiftet 2019/2020.

Palmgren ställer min fjärde fråga till de Souza: ”If the data from the MERECA-study would fall in line with the phase I/II data, are there any possiblities to receive accelerated approval from the FDA?”

De Souza bekräftar detta och svarar: ”This will be a critical component to see if the clinical data is enough to submit and get into the process of accelerated approval. (…) You need to show that you are better than all the other alternatives. (…) It’s a process that we are looking at”

För ett år sedan skrev jag en artikel om att jag trodde att Immunicum potentiellt kan registrera INTUVAX på data från MERECA-studien, då baserat på ORR i kombination med DoR. Artikeln skrevs helt utan kännedom om de massiva förseningarna som förelåg MERECA-studien. Jag spekulerade i att INTUVAX skulle kunna vara på marknaden redan sommaren 2017. Med de förseningar som föreligger är det rimligt att anta att INTUVAX potentiellt kan nå marknaden höst 2018. Hela artikeln är fortfarande lika aktuell, förutom datumen, och går att läsa här: INTUVAX - Njurcancer Fas II

 

Gällande GIST-studien

...meddelar de Souza att det går trögt med rekrytering till GIST-studien. För 17 månader sedan meddelade bolaget att de ansökt om att få starta en studie med INTUVAX i GIST med endast ett rekryteringscenter. GIST-studien har vissa likheter med den kraftigt försenade HCC-studien, som startades ca två och ett halvt år innan ansökan om GIST-studien lämnades in, och som fortfarande inte är slutrapporterad. Båda indikationerna genomförs på endast ett rekryteringscenter (Sahlgrenska resp. Karolinska) och GIST är dessutom ovanligare än levercancer och ska dessutom ges som tredje linjens behandling vilket kraftigt försämrar möjligheterna att hitta patienter.

Redan för 17 månader sedan påpekade jag för ledningen att jag såg stora risker till kraftiga förseningar då GIST-studien har dessa likheter med HCC-studien som man redan då visste hade försenats kraftigt. Chansen till ett snabbt patientupptag kändes helt enkelt orimligt enligt mig. Vid påpekandet svarade bolaget att de kontinuerligt ser över rekryteringsprocessen och att kliniker på Karolinska bedömt att det inte skulle ta mer än tolv månader att rekrytera alla tolv patienterna. 

Under webcasten meddelar nu de Souza att de lättat upp inklusionskriterierna samt att de överväger att öppna upp flera nya rekryteringscenter. De Souza nämner också att GIST är mycket ovanligt och att det är självklart att det kommer ta lång tid att rekrytera patienter, något som den forna ledningen/styrelsen inte alls verkar haft i åtanke.

 

Gällande HCC-studien

...meddelar bolaget, som även kommunicerats tidigare, att samtliga sex första linjens patienter har rekryterats och att de fått en kombination av Sorafenib (Nexavar) ssamt INTUVAX. Jag hade dock gärna velat få veta mer kring planerna för framtiden. För om tanken är, som gamla ledningen kommunicerade, att bygga ett data-paket inom flera olika indikationer för att sedan utlicensera hela INTUVAX-konceptet så räcker det inte med resultat från endast sex stycken first-line levercancerpatienter. Big Pharma kommer inte vilja lägga några stora summor på levercancerindikationen, om de mot förmodan vill det tror jag att avtalet blir väldigt baktungt. Jag hade gärna sett att man valde att rekrytera ytterligare 12-20 patienter till first-line förutsatt att bolaget tror på att INTUVAX kommer att lyckas göra en skillnad för dessa patienter. Strategin här känns för mig väldigt oklar. 

De Souza nämner att uppföljningstiden (gällande säkerhet) är sex månader och att därefter kommer de kanske kommunicera något till marknaden. Det innebär att någon information lär komma nu under våren.

 

Ställde även denna mycket viktiga fråga
 
...som Palmgren visserligen formulerade i en något annan form till de Souza: “In connection to the last rights issue, Immunicum announced that part of the money should be used to two different melanoma studies with checkpoint-inhibitors. The company also press released about these melanoma studies and announced that one should be in first-line and done in Sweden and the other one should be in second-line and done in the US. Recent market-communication raises questions to weather these melanoma-studies with checkpoint-inhibitors will happen or not. So, will the two melanoma studies with checkpoint-inhibitors happen?”
 
Bakgrunden till frågan var följande: 
 
 • Den 25 april kommer ett PM om nyemission där rubriken är följande: “Immunicum planerar att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om ca 111 MSEK för att utöka fas II-studie med nya kliniker i USA och för att starta melanomstudier i USA och i Sverige”
 • I texten till PMet går det att läsa följande: "Vi står nu redo att växla upp på allvar och etablera Immunicum som en central och internationell spelare inom immunonkologi. Kapitalet från företrädesemissionen ger oss möjlighet till just det. Genom att starta två nya kliniska studier med INTUVAX® vid behandling av melanom vill vi på ett tydligt sätt demonstrera bredden i vår teknologi. Inte bara genom att behandla ytterligare en typ av cancer utan även genom att för första gången kombinera INTUVAX® med olika typer av så kallade immune checkpoint-hämmare vilka bedöms bli en viktig del av den framtida standardbehandlingen för flertalet cancerindikationer. Vi har valt att förlägga en av melanom-studierna i USA och dessutom öppna upp amerikanska sites för fas II-studien, MERECA, vid behandling av njurcancer då vi ser ett strategiskt värde i att öka vår närvaro på världens största marknad för cancerterapier."
Efter att ha hört de Souzas svar på fredagens webcast framstår ovanstående formulering från bolaget som ren och skär lögn iscensatt för att lyckas säkerställa nyemissionen till den kraftigt försenade MERECA-studien vilket marknaden, vid tillfället, ännu inte blivit informerad om. I ljuset av detta har jag en fortsatt stark misstro till bolagets gamla styrelsemedlemmar och anser att det är hög tid att dessa byts ut.
 
 
 
2017-02-17 Immunicum: Four questions to Carlos de Souza
Question I: When will the first MERECA-update with some update of effect take place? 
Question II: The phase I/II study in HCC had a very slow recruitment pace, mainly due to narrow inclusion criteria and only one recruitment site. From an outside perspective, it seems like these “mistakes” have been made again in the GIST study. That is, to narrow inclusion criteria and once again only one recruitment site. Since it’s an ongoing immune-oncology race in the world it’s, according to me, extremely important with fast recruitments in the clinical studies. Can you elaborate on why Immunicum only have one recruitment site for the GIST-study?
Question III: In connection to the last rights issue, Immunicum announced that part of the money should be used to two different melanoma studies with checkpoint-inhibitors. The company also press released about these melanoma studies and announced that one should be in first-line and done in Sweden and the other one should be in second-line and done in the US.  Resent market-communication raises questions to weather these melanoma-studies with checkpoint-inhibitors will happen or not. So, will the two melanoma studies with checkpoint-inhibitors happen?
Question I: When will the first effect update from the MERECA-study take place? 
 
Question II: The phase I/II study in HCC had a very slow recruitment pace, mainly due to narrow inclusion criteria and only one recruitment site. From an outside perspective, it seems like these “mistakes” have been made again in the GIST study. That is, to narrow inclusion criteria and once again only one recruitment site. Since it’s an ongoing immune-oncology race in the world it’s, according to me, extremely important with fast recruitments in the clinical studies. Can you elaborate on why Immunicum only have one recruitment site for the GIST-study?
 
Question III: In connection to the last rights issue, Immunicum announced that part of the money should be used to two different melanoma studies with checkpoint-inhibitors. The company also press released about these melanoma studies and announced that one should be in first-line and done in Sweden and the other one should be in second-line and done in the US. Recent market-communication raises questions to whether these melanoma-studies with checkpoint-inhibitors will happen or not. So, will the two melanoma studies with checkpoint-inhibitors happen?
 
Question IV: If the data from the MERECA-study would fall in line with the phase I/II data, are there any possiblities to receive accelerated approval from the FDA?
 

 

2017-01-28 Skaffat twitter-konto 

Ofta drar jag mig för att skriva korta tankar om det som händer på börsen på hemsidan. Därför har jag nyligen skaffat ett twitter-konto där jag lägger in korta kommentarer om bl.a. mina innehav. 

För den som vill följa mig finner ni mig under signaturen @PhantasTrader

När det gäller mer omfattande inlägg, analyser och kommentarer så är det fortsatt hemsidan som kommer förbli platsen för detta.
 

 

2017-01-16 Wilson Therapeutics - Analys av bolaget  

Har gjort en analys av Wilson Therapeutics som går att läsa här för den lässugne:

2017 januari - Grundanalys & Värdering

(Analysen är dock inte hundraprocent korrläst och uppdateras säkert något ytterligare under den närmaste veckan)

 

2017-01-12 Immunicum - Ett mindre återköp
Den 27 september 2016 uttryckte jag på bloggen mitt missnöje över ledning/styrelsen i Immunicum. Inlägget var konstruktivt där jag framhävde förseningarna, den minskade transparensen samt strategin som huvudanledningarna till mitt missnöje. I samband med inlägget deklarerade jag även för ett kraftigt minskat innehav. 
 
Den 15 November 2016 radade jag upp en hel del frågetecken gällande Immunicum och meddelade att jag inte längre ägde aktier i bolaget.

Båda dessa inläggen kan läsas i sin helhet här: Blogginlägg 2016
 
En del av dessa frågetecken har nu retts ut. Viktiga sådana dessutom, vilket för mig räcker för att motivera ett mindre återköp av aktien. Nedan ses listan med punkter som jag nämnde i samband med min exit och sedan dess har flera av dem besvarats vilket gör att de kan strykas från listan.
 
 • Har dom i MERECA-studien kommit igång med rekryteringen i Europa? 
 • Varför har varken nya CMO eller den nya CEO köpt några aktier? 
 • Varför har ingen av de fem (två + tre) nyaste styrelseledamöterna köpt en enda aktie? 
 • Vad händer med GIST-studien? 
 • Varför ser vi inte några professionella investerare som är intresserade av Immunicum? 
 • Vad hände med det amerikanska välrenommerade institutet som Immunicum skulle samarbeta med? 
 • Vad hände med studien i njurcancer där INTUVAX skulle kombineras med en checkpointhämmare? 
 • Varför får vi ingen mer info om melanomstudierna där INTUVAX ska kombineras med checkpointhämmare? 
 • Varför får vi aldrig veta något om MERECA-studien och varför har dom fortfarande inte fått godkänt på sin IND-ansökan? 
När jag först investerade i Immunicum under 2013 så var immunonkologilandskapet ett annat än det är idag. Immunicum låg väldigt långt fram jämfört med de flesta konkurrenterna. Idag ser det annorlunda ut, Immunicum har totalt tappat tempot i de kliniska studierna och konkurrenterna gör allt för att så snabbt som möjligt komma till marknaden. Immunonkologilandskapet är idag ett kliniskt ormbo där det är omöjligt att veta vilka kombinationer som till slut kommer stå segrande inom de olika cancerindikationerna. Sett ur den synvinkeln är det därför en större risk att investera i Immunicum idag än det var 2013.
 
Gällande INTUVAX har jag personligen egentligen aldrig tvivlat på dess potential utan för mig har problemet hela tiden varit organisationen. Gång på gång hör jag presentationer av andra immunonkologibolag och det talas ofta om hur viktigt det är att komma först ut till marknaden. Nästan alla bolag kör idag fas I/II studier följt av en registreringsgrundande fas II/III studie för att korta av tiden till marknaden. Till exempel Merck chansar och kör stora fas Ib studier med Keytruda som de sedan ibland får accelerated approval på av FDA på och därmed snabbt kommer till marknaden. 
 
Jag har som aktieägare i Immunicum under dryga tre året bevittnat detta immunonkologi-RACE och det har varit frustrerande med snigeltempot i bolagets kliniska studierna. Under tre års tid rekryterades endast en patient per kvartal till deras levercancerstudie. Det hela blev inte bättre när Läkemedelsverket i slutet av 2015 gav sitt godkännande för start av GIST-studien. Sedan dess verkar bolaget endast lyckas rekrytera en (potentiellt några få) patienter. Förseningsscenariot har även varit total i den viktiga MERECA-studie där rekryteringen utomlands har varit bortom all kritik. Historien har alltså upprepar sig gång på gång! 
 
Det finns fortsatt fler ändringar som måste ske bl.a. organisatoriskt men jag tror fortsatt starkt på INTUVAX och att det finns en god chans att det kan bli standardbehandling i metastaserad njurcancer. Lyckas bolaget med det så kommer alla aktieägare att bli väl belönade. 

 

2017-01-02 Återköp av Hansa Medical samt en ny investering

I slutet på förra året var mitt enda innehav Wilson Therapeutics efter att jag sålt av Hansa Medical i samband med turbulensen kring den avbrutna TTP-studien. I mina ögon skötte Hansa Medical hela förfarandet på ett mycket osnyggt sätt. 

Det som inträffade var att den 21 december kl 09:40 släpper bolaget ett PM om att de avbryter TTP-studien. Stor turbulens uppstår på marknaden och aktien dyker från 125 kr ner till 95 kr. Fem minuter senare kl 09:45 släpper Hansa Medical ett till PM om positiva resultat från den svenska fas II studien och aktien rekylerar då upp tillbaks för att sedan sluta dagen oförändrat. 

Jag tycker detta aggerande var fult gjort och sänker kredibiliteten för bolaget. Det hade självklart varit mycket snyggare att släppa både pressmeddelandena innan börsöppningen kl 08:30 som annars alltid är fallet för bolagets kliniska studier alternativt att släppa båda pressmeddelandena samtidigt. Ett direkt resultat av bolagets beteende var säkert att många placerares stopplosser utlöstes vilket sedan många traders kunde utnyttja när PM nummer 2 inkom. Skärpning Hansa Medical!

Har dock, efter en del begrundande, valt att återigen kliva tillbaks in i Hansa Medical. Mitt förtroendet är dock naggat i kanten och innehavet är idag mycket mindre än det var under föregående år. Innan jag ev. väljer att öka på innehavet mer inväntar jag de detaljerade resultaten från den svenska fas II studien.

Har istället valt att inleda det nya året genom att krydda portföljen med ett nytt spännande bolag. 

Tre halvdåliga ledtrådar till vilket bolag det är:

 

Blogginlägg 2016

Blogginlägg 2015